گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارمک

 ارمک

نام علمی:ephedra procera fish & mey

خانواده: ephedraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه در بهار

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، اقلیم معتدل، خاک معمولی و سبک