گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

اسپیره سفید پر پر

اسپیره سفید پر پر

نام علمی:spiraea crenatal.var.pleno

خانواده: rosaceae

تکثیر: از طریق قلمه در فصل بهار

شرایط مناسب: آفتاب، خاک های سبک و حاصلخیز، معتدل سرد