گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

استکانی

استکانی

نام علمی:campanula spp

خانواده: campanulaceae

تکثیر: کاشت بذر، تقسیم بوته و قلمه زدن

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک غنی از هوموس، اقلیم معتدل