گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

روشه آ

روشه آ

نام علمی: Rochea coccinea

خانواده: Crassulaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و قلمه برگ و ساقه در بهار و تابستان

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، خاک باغچه و خاک برگ به همراه ماسه، اقلیم گرم و خشک