گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

زالزالک زینتی

زالزالک زینتی

نام علمی: Crataegus macrosperm

خانواده: Rosaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در پاییز

شرایط مناسب: مکان آفتابی، خاک معمولی، اقلیم معتدل سرد