گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سجافی

سجافی

نام علمی: Chlorophtum comosus

خانواده: Liliaceae

تکثیر: از طریق جداکردن بوته و گیاهچه ها

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، گرم و مرطوب، خاک گلدان و باغچه