گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سلاس تروس

سلاس تروس

نام علمی : Celastrus arbiculatus

خانواده: Celastraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه نیمه رسیده

شرایط مناسب: آفتاب و سایه و خاک های شنی و سبک، اقلیم معتدل