گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سماق

سماق

نام علمی : Rhus typhina

خانواده: Anacardiaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در پاییز و یاقلمه در فصل زمستان

شرایط مناسب: آفتابی، اقلیم سرد و خشک، مقاوم به کم آبی و خاک های معمولی