گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سنبل آب

سنبل آب

نام علمی:  Eichhornia crassipes

خانواده:  Pontederiaceae :

تکثیر: از طریق جداکردن گیاهچه

شرایط مناسب: آفتاب، اقلیم معتدل