گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سوسن لئوپارد

سوسن لئوپارد

نام علمی Lachenalia bulbifera:

خانواده: Liliaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته

شرایط مناسب: مکان آفتابی، خاک با زهکشی خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی گراد