گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین

نام علمی: Dioscorea opposita

خانواده: Dioscoreaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و تقسیم و یا قلمه قطعات غده گیاه در بهار یا پاییز

شرایط مناسب: آفتاب، سایه آفتاب، خاک با دانه بندی مناسب و زهکشی خوب، اقلیم معتدل