گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سیتیسوس قناری

سیتیسوس قناری

نام علمی: Cytisus canariensis

خانواده: Leguminosae

تکثیر: از طریق قلمه های پاشنه دار

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، اقلیم گرم و مرطوب، خاک جنگلی و تورب