گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سیلن

سیلن

نام علمی: Silene pendula

خانواده: Caryophilaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در مرداد

شرایط مناسب: آفتاب، خاک هوموس دار، اقلیم معتدل سرد