گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کرچک

کرچک

نام علمی: Ricinus communuis 'Carmencita

خانواده: Euphorbiaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر اول بهار در گلخانه

شرایط مناسب: آفتابی، خاک حاصلخیز و غنی از مواد آلی با زهکشی مناسب، اقلیم معتدل