گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آفتابگردان

آفتابگردان

نام علمی:helianthus anus

خانواده:asteraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در فصل بهار

شرایط مناسب: آفتابی، خاک حاصلخیز با زهکشی خوب، اقلیم معتدل گرم