ارقام نهال مثمر

ارقام نهال سیب

 

نهال سیب( Malus domestica Borkh )

 

ارقام نهال سیب از تیره گلسرخیان(Rosaceae  و از زیر تیره پوموايده (Pomoidae) می باشد. این گیاه از درختان ميوه مناطق معتدل سرد بشمار می آید و می تواند سرمای ۳۵- الی 4۰ - درجه سانتیگراد را تحمل کند و نیاز های سرمایی جوانه های  سیب در حدود ۱6۰۰-۱۰۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتیگراد بوده و در مناطقی که دارای زمستانهای گرم می باشند، خوب به عمل نمی آید. در مناطقی که  پرورش سیب معمول است، بویژه در دو ماه آخر رسیدن میوه، شب های خنک برای این درخت مناسب بوده و در غیر این صورت در میوه ها طعم و مزه مطلوب حاصل نشده، میوه ها از رنگ کدر و بافت سست برخوردار می شوند و در ضمن قدرت انباری آنها کاهش می یابد. اکثر ارقام سیب خود نابارور(Self-unfruitful) بوده و نیاز به ارقام گرده زا یا گرده دهنده دارند. از ارقام بومی سیب می توان سیب های گلاب اصفهان، مشهد و شفیع آباد، سیب زنوز مرند، سیب سلطانی اصفهان و سیب شیخ احمد تبریز را نام برد. از ارقام خارجی که در ایران پرورش داده می شوند می توان به سیب لبنانی زرد(Golden Delicious) ، سیب لبنانی قرمز(Red Delicious )، مک اینتاش(Mc lmtash) ، جوناتان(Jonathan )، استای من(Stayman )، رم بیوتی( Rome Beauty ) نورسرن اسپی(Northern Spy )، وین ساپ(Winesap)  اشاره نمود. رقم گلدن اسموتی (Golden Smothee ) مقاوم به زنگار و رقم بوسکوپ(Boskoop) از ارقام تریپلوئید سیب بشمار می آیند.

جوانه های سیب شامل جوانه های رویشی یا ساده که شاخه تولید می کنند و جوانه های بارور آن از نوع جوانه های زایشی مخلوط است و هنگام بیدار شدن پنج عدد گل و در حدود 8-7 عدد برگ حاصل می کنند . تمایزیابی گل برای محصول سال آتی در خرداد و تیر ماه صورت می گیرد. گل های سیب روی گل آذین گرزن که از نوع گل آذین ی رشد محدود است تشکیل می شود  . سیب به طور کلی دارای  چهار نوع شاخه است که شامل نرک(Gourmand )،لامبورد(Lambourd )، برندی(Brendile )، و  سیخک(Spur) می باشد.

نرک ها شاخه های رویشی هستند که در قسمت بالای تاج درخت  حاصل می شوند و همه ساله این شاخه ها از ارتفاع 4۰ - ۳۰ سانتیمتر هرس می شوند. لامبورد شاخه بارور می باشد و در نوک آن جوانه زایشی تشکیل می شود و طول این شاخه ها معمولاً ۱۲-۱۰ سانتیمتر می باشد. برندی نیز از شاخه های زایشی بوده و طول آن حدود ۲۰-۱۵ سانتیمتر می باشد. اگر در نوک برندی جوانه زایشی باشد آن را برندی تاج دار و اگر جوانه رویشی باشد آن را برندی ساده می نامند. سیخک ها شاخه های کوتاهی هستند که طول آنها معمولا بین ۷-۳ سانتیمتر بوده و در سال دوم شروع به تولید جوانه های زایشی در نوک شاخه می کنند. قسمت اعظم محصول سیب رورى سیخک ها تولید می شود. امروزه در کشت متراکم باغات سیب از ارقام سیخک زا(Spur type) که سیخک فراوان تولید می کنند، استفاده به عمل می اید.

هرس تابستانه در درختان پاکوتاه سیب، موجب تحریک رشد سیخک ها بر روی شاخساره های سال جاری می گردد. تربیت درختان سیب در ارقامی که شاخه های عمودی دارند به روش شلجمی و در ارقامی که شاخه های افقی دارند به شکل جامی می باشد. در ارقام پاکوتاه از روش داربستی استفاده می شود. بعد از تربیت نهال های سیب میزان هرس به حداقل می رسد و در دوره باروری درختان، هرس سبک انجام می گیرد. زیرا اکثر جوانه های بارور درختان سیب روی شاخه های کوتاه که سیخک نام دارند، قرار می گیرند. هرس سبک و منظم که همه ساله انجام می گیرد از سال آوری درختان سیب جلوگیری می کند . در سال های پر محصول استفاده از مواد تنک کننده از قبیل دی نیتروارتوکرسیلیت(DNOC ) که به الگاتول (Elgatol) نیز معروف است و نفتالین استیک اسید استفاده می شود.

سوین موجب عدم انتقال مواد غذایی  از آوندهای مجاور به گلها گردیده و سبب ریزش آنها می شود . سال اوری درختان  سیب ناشی از ویژگی های ژنتیکی بوده و در ضمن  تدابیر زراعی از جمله هرس شدید، کود دهی بی رویه  و آبیاری نامنظم این پدیده را تشدید می کند. در سال پر محصول تولید اسید جیبرلیک بیش از حد توسط دانه های در حال  رشد میوه موجب عدم تمایز گل های سال آینده می شود. در برخی از ارقام سیب تناوب میوه دهی (سال آوری) شدید می باشد مثل سیب لبنانی زرد و در برخی دیگر سال آوری خفیف  بوده و در سال هایی که محصول زیاد باشد در سال بعد مقدار آن کاهش می یابد  درختان جوان سیب سال اوری نشان نمی دهند  اما با افزایش سن درخت پدیده سال آوری در آنها ظاهر می شود. معمولاً در ارقامی از سیب که تناوب میوه دهی نشان می دهند بیش از ۹۰ درصد از جوانه های انتهایی قادر به تشکیل گل می باشند اما در ارقامی که همه ساله محصول می دهند این نسبت به ۲۰ درصد کاهش می یابد. در ضمن برخی از ارقام سیب که همه ساله محصول می دهند معمولاً قسمت اعظم گل ها روی شاخه ها تشکیل می شوند مثل رم بیوتی (Rome beauty)  اما ارقامی که سال آوری نشان می دهند، قسمت بیشتر جوانه های گل روی سیخک تشکیل می شوند مثل رقم ویلشی(Wealthy) در ارقام پرسیخک از قبیل دلیشیز(Delicious)  سال آوری در اثر عدم وجود محل کافی برای تشکیل جوانه گل در سال پرمحصول می باشد. در ارقامی که تناوب میوه دهی نشان می دهند در سالهای پرمحصول میزان رشد شاخه ها کاهش می یابد اما در سال های کم محصول شاخه های جانبی نسبت به شاخه های اصلی رشد زیاد دارند.

در حدود ۹۵ درصد از گلهای سبی   توسط حشرات و بویژه بوسیله زنبور عسل گرده افشانی می شوند. زنبورهای عسل در دمای بالاتر از ۲۱ درجه سانتیگراد و هوای صاف و آفتابی فعالیت زیادی دارند و روزانه ۰۰۰ ۵ گل را بازدیده نموده در حدود هزار دانه گرده s جمع آوری و روی گل ها پخش می کنند. برای افزایش باروی سیب در هر هکتار 3-4 عدد در نظر گرفته می شود .کندوها را ۳-۲ روز قبل از بازشدن گل ها باید در باغ مستقر نمود. هر کندوی عسل بین ۱۵ الی ۲۰ هزار زنبور دارد. قبل از استقرار کندوها باید علفهای هرز باغ نظیر قاصدک و دیگر گیاهان گلدار که زنبورها را جلب می کنند، از بین برد.

البته وجود گرده بارور و رقم گرده دهنده (گرده زا) نیز یک امر ضروری می باشد. برای این منظور در باغات سیب از ارقام گرده دهنده که همزمان با رقم اصلی شکوفه می دهند، استفاده می شود. در کشور ما اکثراً ارقام سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز کشت می شود. هر دو رقم فوق الذکر گرده دهنده، مناسب برای یکدیگر هستند. در ضمن برای ارقام سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز می توان ارقام جوناتان و یا رم بیوتی را به عنوان گرده دهنده استفاده نمود. در درختان استاندارد سیب که پایه های آنها بذری است، چنانکه قبلاً نیز ذکر گردید، درختانی با تاج وسیع حاصل می شود و هرس سبک و منظم سالانه برای تنظیم باروری لازم می باشد. اما در کشت متراکم که از پایه های پاکوتاه استفاده بعمل می آید، هرس شدید توصیه

می شورد .

خاکهای مناسب برای پرورش سیب، لومی شنی و یا شنی لومی که نفوذپذیر و با زهکشی کامل باشند، مناسب است. باغات سیب بستگی به شرایط اقلیمی و نوع خاک  هر ۷ الی ۱۰ روز یک بار آبیاری می شوند. برای ازدیاد سیب از پایه های بذری و یا پایه های غیر جنسی استفاده می شود. بویژه برای سیستم کشت متراکم از پایه های غیرجنسی پاکوتاه استفاده به عمل می آید. از پایه های پاکوتاه و غیرجنسی که برای کشت متراکم باغات سیب بکار می رود، می توان به ترتیب از پایه های پاکوتاه ,M27  ,M26 ,M9 B9، وO3، نیمه پاکوتاههمچون M7, MM106 استفاده کرد. فاصله کشت  در باغات استاندارد  سیب 8-6 متر بوده، حال آنکه در سیستم کشت متراکم گاهی اوقات ۳۵۰۰ درخت در هکتار کشت می شود.

 

نهال سیب گلاب کهنز|نهال سیب اصلاح شده رقم گلاب کهنز|فروش نهال سیب

 

 این سیب بومی ایران است و از جمله ارقام زودرس کشور به حساب می آید. اگرچه ارقام سیب زودرس تر از سیب گلاب کهنز نیز در مجموعه ارقام بومی ما موجود است، لیکن اغلب دیگر ارقام دارای سایز کوچکتری بوده و بافت میوه آنها بسیار نرم و فساد پذیر است. اندازه درخت در رقم گلاب کهنز بسیار بزرگ و استفاده از پایه های بذری سبب رشد هرچه بیشتر این رقم خواهد شد. لذا استفاده از پایه هائی که اندازه این رقم را تا اندازهای کاهش میدهد، تا حدی می تواند در فرمدهی این رقم مفید واقع شود. از جمله پایههای مورد استفاده برای این رقم می تواند پایه رویشی M7 باشد. این رقم روی پایه MM111 بسیار پررشد خواهد بود. تنوع داخلی رقم در این نوع سیب بسیار زیاد است  ودرختانی که به نام گلاب کهنز عرضه می شوند اگرچه همگی تقریباً دارای یک زمان رسیدن می باشند، لیکن عادت های رشد بسیار متنوعی از خود نشان می دهند. این رقم حساسیت های متعددی از جمله حساسیت به کرم سیب، سایتئرسپورا و دیگر آفات و بیماریها دارد. میوه رقم گلاب کهنز در مواردی با لپ صورتی و در برخی مناطق کاملاً روشن عرضه می گردد.

 

 

کد شناسایی نهال سیب گلاب کهنز  : 3771  

قیمت نهال سیب گلاب کهنز ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب گلاب کهنز گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گلاب کهنز- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب گلاب کهنز گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب گالا|نهال سیب اصلاح شده رقم گالا(Gala)|خرید نهال سیب

 

 سیب گالا از ارقام تابستانه و متوسط رس سیب به حساب می آید و در کنار ارقام لبنانی قرمز و زرد، فوجی و گرانی اسمیت در زمره محبوبترین ارقام سیب قرار گرفته است. انواع اولیه سیب گالا قرمز رگه رگه با کمی حاشیه زرد رنگ است که در موتانت های جدید تراکم رنگ قرمز بسیار بیشتر شده است. موتانت های بسیاری از رقم گالا نظیر رویال گالا، اسکارلت گالا، گالاکسی، بیگارد گالا، اسمیت گالا و انواعی که حتی نام گالا را به همراه ندارند از رقم اولیه تولید و عرضه شده اند. در کشور ما انواع مختلفی از گالا توسط نهالستان ها و موسسات وارد و متاسفانه همگی آنها با نام عمومی گالا به فروش می رسند. این امر سبب می شود تا مشخصات دقیق و میزان رنگ پذیری رقم برای خریدار نهال به درستی قابل پیش بینی نباشد. در بین موتانت های گالا معروفترین آن رویال گالا است. اگرچه رقم گالا بعنوان یک رقم حساس به آتشک معرفی می شود، ولی خوشبختانه خسارت بیماری آتشک روی درخت سیب در کشور قابل توجه نمی باشد. در مقایسه با ارقام قدیمی سیب، بافت ترد و مزه ترش و شیرین میوه رقم گالا شاخص است.

 

کد شناسایی نهال سیب گالا  : 3772  

قیمت نهال سیب گالا ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب گالا گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گالا- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب گالا گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب لبنان قرمز-نهال سیب اصلاح شده رقم لبنانی قرمز(Red Delicious)|قیمت نهال سیب

 

این سیب برای اولین بار در سال ۱۸۸۰ در آمریکا شناخته و معرفی شد. این رقم در ایران به لبنانی قرمز معروف شده است که همچنان از ارقام بیشترین دارای سطح زیر کشت در کشور است. تاکنون بیش از ۵۰ موتانت از این رقم معرفی شده که همگی آنها دارای پوست میوه ضخیم و قرمز بوده و در بیشتر موارد دارای میوه کشیده و استوانه ای شکل هستند. این رقم به آردی شدن بافت داخل میوه حساس است و لذا تنظیم صحیح زمان برداشت میوه در آن به خصوص با هدف انبارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از انواع موتانت برگرفته شده از آن می توان به استار کریمسون (Starkrimson)، رد چیف (Red Chef)، رد کینگ(Red King)، رادسپور( Red Spur)، اورگون اسپور(Oregon Spur) ارلی ردوان   (Eraly Red One)، و سوپرچیف (Super Chef) اشاره کرد. شمار قابل توجهی از موتانت های این رقم دارای عادت رشد تیپ اسپور بوده و به جای تولید شاخه های طویل، تمایل به تولید اسپور از خود نشان می دهد. برخی انواع اسپور رقم لبنانی قرمز تمایل به کم باردهی دارند که از آن جمله می تواند به رد چیف و رداسپور اشاره کرد ولی در عوض میوه آنها بسیار زیبا و کشیده است. پیوند ارقام تیپ اسپور حتی روی پایه های بذری و پابلند نیز سبب تحریک رشد رویشی زیاد در رقم نشده و درخت همچنان به تولید شاخه های

بارده ادامه خواهد داد. به همین دلیل در برخی موارد و برای احداث باغ درزمین هائی که کاربرد پایه های رویشی مقدور نیست، می توان برای ایجاد پاکوتاهی در درخت به استفاده از ارقام تیپ اسپور متوسل شد. در چنین شرایطی با پیوند رقم اسپور  روی پایه بذری، ضمن استفاده  از مقاومت های قابل توجه این پایه،

خاصیت با کوتاهی با استفاده از رقم اسپور در درخت القا خواهد شد. لازم به ذکر است که ترکیب یک پایه با کوتاه کننده با یک رقم تیپ اسپور بسته به قدرت رشد هر یک گاهی سبب پرورش درختان بوته ای می شود. این درختان اگرچه دارای  کاربرد تزئینی داشته و بار زیادی نیز تولید می کنند، لیکن برای احداث باغ تجارتی سیب دارای صرفه اقتصادی نمی باشند از نظر سازگاری گرده، سیب رقم لبنانی قرمز با رقم لبنانی زرد بارور شده و نیازی به استفاده از رقم دیگری بعنوان رقم گرده زا  نیست. این رقم همچنین حساس به لکه سیاه است و در صورتی که در ملی تابستان رطوبت هوا بالا باشد لکههای سیاهرنگی روی پوست میوه و برگها ظاهر می شود. بیماری لکه سیاه سبب افت کیفیت میوه شده و ارزش آن را خواهد کاست. با توجه به خسارت زیاد این بیماری در اروپا، ارقام متعددی در سیب با هدف کیفیت میوه و مقاومت به لکه سیاه تولید و عرضه شده اند.

 

کد شناسایی نهال سیب لبنان قرمز  : 3773  

قیمت نهال سیب لبنان قرمز ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب لبنان قرمز گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب لبنان قرمز- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب لبنان قرمز گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب لبنان زرد|نهال سیب اصلاح شده رقم لبنانی زرد(Golden Delicious)|نهال سیب پایه مالینگ

 

 این رقم نیز به صورت یک دانهال بذری در سال های ابتدائی قرن بیستم میلادی در امریکا عرضه و بعنوان رقمی همراه و همنشین با رقم لبنانی قرمز ارائه گردیده است. رنگ میوه رسیده زرد تا زرد مایل به سبز و تا اندازهای کشیده است. رقم اصلی حساس به زنگار بوده و کشت آن در مناطق مرطوب سبب تولید زنگار روی پوست میوه می شود. همچنین خسارت سرما و یا محلول پاشی های ترکیبات مسی و یا هر ترکیبی که سبب مرگ سلول های پوست میوه گردد، خطر زنگاری شدن بافت میوه را در این رقم چندین برابر می نماید. به دلیل حساسیت قابل توجه این رقم به زنگار، موتانت های متعددی از جمله گلدن (Golden Smothee) و(Golden Delicious Reinders)  با هدف تولید میوه های صاف تر و کاهش خطر بروز زنگار روی آن تولید و عرضه شده اند. این رقم بر خلاف رقم لبنانی قرمز، دارای موتانت های کمتری با عادت رشد تیپ اسپور می باشد. همچنین این رقم به اندازه رقم لبنانی قرمز به آردی شدن درونی و قهوه ای شدن بافت میوه حساسیت ندارد. اندازه درخت نیز در این رقم نسبت به رقم لبنانی قرمز کمی پررشدتر است، لیکن هردوی این ارقام نسبت به رقم گلاب کهنز رشد کمتر و قابل کنترل تری دارند.

 

کد شناسایی نهال سیب لبنان زرد  : 3774  

قیمت نهال سیب لبنان زرد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب لبنان زرد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب لبنان زرد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب لبنان زرد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب فوجی|نهال سیب اصلاح شده رقم فوجی (Fuji)|خرید نهال سیب پایه مالینگ

 

مبداء این رقم ژاپن و در سال ۱۹۳۰ میلادی می باشد. پوست میوه در رقم فوجی ضخیم و در نوع اولیه رگه هائی از بالا به سمت پائین با رنگ قرمز روی میوه مشاهده می گردد. میوه گرد و اندازه متوسط تا بزرگ، بافت متراکم و ترد و دارای مزه شیرین است. به خاطر این مزه شیرین، مصرف کنندگان آسیائی به این رقم تمایل بیشتری نسبت به ارقام ملس اروپائی سیب نشان می دهند. این رقم دیررس بوده و برای مدت طولانی در انبار قابل نگهداری است. همانند دیگر ارقام سیب، موتانت های بسیاری از این رقم با اهداف متعدد بویژه تبدیل عادت رشد معمولی به عادت رشد فشرده و اسپور و همچنین افزایش شدت رنگ قرمز که در انواع اولیه کمی به صورتی متمایل بود انجام شده است. از انواع موتانت این رقم می توان به فوجی کیکو (Fuji Kiku)، فوجی اسپیک (Fuji Spike) و فوجیکو (Fujiko) اشاره کرد که موتانت اول در بین دیگر موتانت ها از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده است. رقم فوجی اسپیک دارای عادت رشد اسپور است و اغلب دیگر موتانتهای این رقم عادت رشد استاندارد و غیراسپور از خود نشان می دهند.

همانند رقم گالا، موتانت های این رقم نیز در ایران اغلب تحت نام عمومی فوجی وارد و ارائه گردیده اند. این مسئله سبب عدم امکان دسترسی به خصوصیات دقیق رقم پیش از کشت شده است.

 

کد شناسایی نهال سیب فوجی  : 3775  

قیمت نهال سیب فوجی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب فوجی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب فوجی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب فوجی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

نهال سیب گرانی اسمیت|نهال سیب اصلاح شده گرانی اسمیت(Granny Smith)|فروش نهال سیب پایه مالینگ

 

این رقم در سال ۱۸۶۸ در استرالیا معرفی و در ایران علاوه بر نام گرانی - اسمیت به سیب سبز نیز معروف است که دلیل آن سبز ماندن میوه پس از رسیدن در مهر ماه می باشد. سطح میوه در این رقم صاف و سبز و کشت آن در ارتفاع سبب تولید لکه قرمز رنگ روی گونه میوه می شود که برای این رقم یک صفت نامطلوب به حساب می آید. این رقم مقاومت زیادی به لکه سیاه و سفیدک سطحی ندارد و لذا بایستی کشت آن در مناطق مرطوب با احتیاط صورت گیرد. مزه آن ترش و بافت آن ترد و آبدار است. همچنین میوه این رقم حساسیت چندانی به ناهنجاریهای انباری نداشته و به مدت بسیار طولانی تری نسبت به سایر سیب ها در انبار نگهداری و عرضه می شود. این رقم در مقایسه با سایر ارقام سیب نیاز سرمائی نسبتاً کمتری داشته و به فصل رشد طولانی تری برای رسیدن نیازمند است. از نظر خصوصیات میوه نیز رقم گرانی اسمیت دارای برتری هائی نسبت به سایر ارقام بوده و از جمله می توان به میزان بالای ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی آن اشاره کرد. میوه این رقم همچنین از نظر فلاونوئیدها غنی، از نظر کالری کم کالری و از نظر فیبر سرشار است که از آن یک میوه مطلوب برای رژیمهای غذائی لاغری ساخته است.

 

کد شناسایی نهال سیب گرانی اسمیت  : 3776  

قیمت نهال سیب گرانی اسمیت ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب گرانی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گرانی اسمیت- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب گرانی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب پینک لیدی|نهال سیب اصلاح شده پینک لیدی(Pink Lady)|قیمت نهال سیب پایه مالینگ

 

نام اصلی این رقم کریپس پینک (CrippS Pink) می باشد که در تجارت با نام پینکلیدی شناخته شده است. این رقم در سال ۱۹۷۳ میلادی در استرالیا معرفی و میوه آن دارای مزه ترش و بافت تردمی باشد. شکل میوه گرد تا بیضوی و دارای رنگ روئی قرمز با زمینه زرد است. در بخش هائی از میوه رنگ قرمز روئی مشاهده نشده و میوه با حاشیه زرد دیده می شود. این رقم در مقایسه با دیگر ارقام سیب به زمان طولانی تری برای رشد نیاز داشته و به همین دلیل کشت آن در مناطقی که تعداد روز مناسب برای نمو میوه کمتر از ۲۰۰ روز می باشد دچار اشکال خواهد شد. تغییر دمای روزانه و شبانه آخر فصل در رنگ گیری میوه این رقم مهم بوده و به دلیل اینکه میوه ها بدون پوشش برگی روی رقم ظاهر می شوند، مدیریت هرس در این رقم از اهمیت بالائی برخوردار است. از این رقم موتانت هائی طی سال های اخیر معرفی که مهمترین آنها شامل رزی گلو(Rosy GloW)، لیدی  این رد(Lady in Red) ، روبی پینک (Ruby Pink)،  و لیدی لاورا  (Lady Laura) می باشند. این رقم همچنین نسبت به لکه سیاه سیب بسیار حساس و نسبت به سفیدک سطحی مقاوم است. اگرچه این رقم نسبت به آتشک حساس گزارش شده است، لیکن خوشبختانه در کشور ما خسارت بیماری آتشک روی سیب چندان قابل توجه نیست.

 

کد شناسایی نهال سیب پینک لیدی  : 3777  

قیمت نهال سیب پینک لیدی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب پینک لیدی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب پینک لیدی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب پینک لیدی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب برابورن|نهال سیب اصلاح شده برابورن(Braeburn)|نهال سیب پایه کوتاه

 

این رقم در سال ۱۹۵۲ در نیوزلند به دست آمد. میوه رقم برابورن متوسط و بیضوی شکل بوده و رنگ آن قرمز بازمینه زرد که تلفیق رنگ را به نارنجی راه راه متمایل می کند. طعم میوه ترش و شیرین است و زمان رسیدن آن در مهرماه بوده و برای مدت قابل توجهی قابل نگهداری است. شناخت این رقم با

توجه به ظاهر بیضی شکل و رنگ ظاهری آن چندان دشوار نیست و از ارقام قالب سیب کشور نیوزلند می باشد این رقم نسبت به لکه سیاه و سفیدک سطحی حساس است و لذا کاشت آن در مناطق مرطوب علی الخصوص  می تواند مشکل لکه سیاه را به همراه داشته باشد. کشت این رقم در کشور نتایج موفقیت آمیزی را از نظر تولید یک میوه با کیفیت و مناسب برای انبارمانی طولانی به همراه نداشته است. در مواردی قهوه ای شدن درونی و عدم تولید میوه هائی با بافت سفت و مطلوب در این رقم گزارش شده است. بطور کلی این رقم در بین تولید کنندگان سیب ایرانی از محبوبیت چندان زیادی برخوردار نمی باشد.

 

کد شناسایی نهال سیب برابورن  : 3778  

قیمت نهال سیب برابورن ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب برابورن گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب برابورن- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب برابورن گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب جوناگلد|نهال سیب اصلاح شده جوناگولد (Jonagold)|خرید نهال سیب پایه کوتاه

 

 این رقم در سال ۱۹۵۳ در آمریکا معرفی شد. میوه آن گرد تا کمی پهن بوده و رنگ روئی میوه قرمز با رنگ زمینه زرد است. میوه در بخشی که کمتر نور دریافت میکند زرد رنگ باقی می ماند و رنگ قرمز آن به صورت نوارهائی روی سطح میوه ایجاد می شود و میوه از نظر اندازه متوسط و دارای مزه شیرین و پوست نازک است.. زمان رسیدن آن همانند اغلب ارقام تجارتی سیب در مهر ماه بوده و قدرت انبارمانی خوبی دارد. این رقم نیز به لکه سیاه و سفیدک سطحی حساس و کشت آن در استان مازنداران با مشکل خسارت لکه سیاه می تواند همراه باشد. از موتانتهای این رقم می توان به جوناگورد (Jonagored) اشاره کرد که در آمریکا تولید و معرفی گردید. این رقم تریپلوئید است و لذا نمی تواند بعنوان رقم گرده زا برای دیگر ارقام مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس کشت آن در یک باغ نه تنها نیازمند یک رقم گرده زا برای

خود این رقم است، بلکه نیازمند به رقم سومی بعنوان رقم گرده زا برای دیگر رقم باغ می باشد

 

کد شناسایی نهال سیب جوناگلد  : 3779  

قیمت نهال سیب جوناگلد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب جوناگلد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب جوناگلد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب جوناگلد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

 نهال سیب تابستانه اهر|نهال سیب اصلاح شده تابستانه اهر|فروش نهال سیب پایه کوتاه

 

در دوره ی اهر ، مشکین شهر و سایر مناطق ییلاقی آذربایجان کشت ان متداول است. سیبی خوشرنگ ، به رنگ قرمز تند ، پر بار و بازار پسند است .

 

کد شناسایی نهال سیب تابستانه اهر  : 3780  

قیمت نهال سیب تابستانه اهر ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سیب تابستانه گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب تابستانه اهر- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سیب تابستانه گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب علی موری خراسان|نهال سیب اصلاح شده علی موری خراسان|قیمت نهال سیب پایه کوتاه

 

بهترین  رقم تابستانه ی اطراف مشهد است و علاوه بر این ، یک  رقم سیب موری نیز وجود دارد که بومی ارنگه راه رج – چالوس است و سیبی سرخ و سفید است. بیشترین وزن 184 گرم – شیرین – کم عطر – آبدار. این نوع سیب از انواع سیب های پاییزه به حساب می آید و قبل از به بازار آمدن سیب های  (( رد)) و (( گلدن )) مهمترین سیب بازار تهران در زمستان است.

 

کد شناسایی نهال سیب علی موری خراسان  : 3781  

قیمت نهال سیب علی موری خراسان ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال موری گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب علی موری خراسان- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال علی موری گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب قندک|نهال سیب اصلاح شده قندک|نهال سیب کشت بافتی

 

سیبی کوچک ، سفید ، خیلی زودرس است ، که قبل از سیب گلاب به بازار می آید و به همین دلیل در اوایل تابستان بازار خوبی دارد.

 

کد شناسایی نهال سیب قندک  : 3782  

قیمت نهال سیب قندک ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال قندک گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب قندک- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال قندک گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب سید عباسی مشهد|نهال سیب اصلاح شده سید عباسی مشهد|خرید نهال سیب کشت بافتی

 

این رقم در اغلب نقاط خراسان خیلی گسترده کشت می شود و از بهترنی ارقام زمستانه کشور به شمار می رود.البته ریز ویژگی های مشترک آنها عبارت است از : رنگ میوه ی سرخ تا سرخ تند ، فرم عمومی گرد و گاهی کشیده، وزن متوسط 86 تا 215 گرم ، تاریخ گل دهی در کرج  29-7 اردیبهشت، تاریخ رسیدن اواسط مهر تا اواخر آن ، کم عطر ، دارای خاصیت انباری خوب و در سال 4 یا 5 به بار می نشیند.

 

کد شناسایی نهال سیب سید عباسی مشهد  : 3783  

قیمت نهال سیب عباسی مشهد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال عباسی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب عباسی مشهد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال عباسی مشهد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب زنور|نهال سیب اصلاح شده زنوز|فروش نهال سیب کشت بافتی

 

قبل از توسعه ی سیب های رد و گلدن ، این رقم از بیشترین سیب های زمستانه ی آذربایجان بوده. در زنوز، با این نام حدود 18 رقم سیب وجود دارد ؛ که مشخصات عمومی آن به شرح زیر است: قرمز رنگ ، کمی کشیده ، قابلیت انباری بالا ، وزن متوسط میوه 124-210 گرم ، طعم شیرین ، معطر ، گل دهی  29- 25 فروردین و رسیدن میوهی آن دهه ی سوم شهریور است.

 

کد شناسایی نهال سیب زنور  : 3784  

قیمت نهال سیب زنور ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال زنور گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب زنور- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال زنور گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب گلشاهی|نهال سیب اصلاح شده گلشاهی|فروش نهال سیب کشت بافتی

 

موطن اصلی ان دره های شمالی بینالود در خراسان است. سیبی با حجم متوسط تا کوچک ، سفید با لکه های قرمز در طرف نور ، پوست نازک ، آبدار، معطر ، با خاصیت انباری خوب است.

 

کد شناسایی نهال سیب گلشاهی  : 3785  

قیمت نهال سیب گلشاهی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گلشاهی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

  

 نهال سیب استارکینگ|نهال سیب اصلاح شده استارکینگ|خرید نهال سیب کشت بافتی

 

اندازه ی میوه ی آن متوسط تا بزرگ و شکل ان کشیده است ؛ که در قسمت نوک میوه باریک تر می شود. پوست میوه صاف و روی ان یک ورقه ی مومی کشیده شده است. گوشت میوه سفید مایل به زرد است که در زمان  رسیدن کامل زرد می شود. ترد و آبدار ، شیرین و اندکی معطر و زمان چیدن میوه اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه است.

در انبارهای معمولی یک تا دو ماه ؛ ولی در سرد خانه ، در دمای 1-+ درجه سانتی گراد ، تا اواخر بهمن ماه با حفظ خواص مطلوب خود قابل نگهداری است.

این رقم در مناطق مرطوب به بیماری شانکر مبتلا می شود. در برابر لکه سیاه سیب و کنه حساسیت کمتری دارد ولی بیشتر از گلدن دچار سفیدک کی شود.

 

کد شناسایی نهال سیب استارکینگ  : 3786  

قیمت نهال سیب استارکینگ ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال استارکینگ گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب استارکینگ- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال استارکینگ گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب جوناتان|نهال سیب اصلاح شده جوناتان (Jonathan)|قیمت نهال سیب کشت بافتی

 

این رقم امریکایی است و در ایران بیشتر به یوناتانشهرت دارد. این رقم به سفیدک بسیار حساس ، به آتشک حساس و به لکه سیاه سیب ، کمی تا حدودی حساس است.

حجم میوه آن کوچک تا متوسط ، به شکل گرد اندکی کشیده است. پوست میوه صاف و نقطه های مشخص دارد. رنگ زیرین زرد مایل به سبز که یک پوشش قرمز همه جانبه آن را فرا گرفته است. گوشت میوه سفید مایل به زرد ، تا حدی محکم ، خیلی آبدار، کمی ترش و اندکی معطر است. زمان برداشت میوه از اواسط شهریور تا اوایل مهر ماه و قابلیت نگهداری آن در سردخانه ی مجهز تا اواخر بهمن ماه است.

 

کد شناسایی نهال سیب جوناتان  : 3787  

قیمت نهال سیب جوناتان ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال جوناتان گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب جوناتان- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال جوناتان گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب مک اینتاش|نهال سیب اصلاح شده مک اینتاش (Mc Intosh)|نهال سیب زود بازده

 

این رقم ، در اصل کانادایی است. حجم میوه ی آن درشت ، به شکل گرد ف رنگ پوست آن سبز که از یک رنگ قرمز مایل به آبی پوشانیده می شود. پوست میوه صاف و محکم است. گوشت میوه سبز مایل به سفید ، لطیف و آبدار ، شیرین ، معطر و اندکی ترش مزه است.

برداشت محصول آن در اواخر شهریور انجام گیرد و در سردخانه  تا اواخر آذر ماه ماندگار است. در مقابل لکه سیاه سیب در مناطق  مرطوب بسیار حساس بوده ؛ به طوری که ممکن است صد در صد محصول غیر قابل فروش شود ؛ ولی میزان حساسیت ان به سفیدک و آتشک بر حسب منطقه ممکن است کم تا متوسط باشد.

 

کد شناسایی نهال سیب مک اینتاش  : 3788  

قیمت نهال سیب مک اینتاش ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال مک اینتاش گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب مک اینتاش- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال مک اینتاش گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب کاکس ارنج|نهال سیب اصلاح شده کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)|فروش نهال سیب زودبازده

 

فروش نهال سیب پایه مالینگ میوه ای کوچک تا متوسط ، به شکل گرد ، پوست زبر و پوشیده از یک نوع زنگار است . رنگ میوه زرد مخلوط با سبز و پوششی از قرمز نارنجی دارد. گوشت میوه مایل به زرد ، فشرده ، آبدار و تا حدی محکم است. برداشت محصول ان در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه انجام م می شود. در سرد خانه تا اواخر دی ماه قابل نگهداری است. این رقم به سفیدک ، پوسیدگی طوقه حساس و لکه سیاه به طور متوسط حساس است.

ارقام مک اینتاش ، یوناتان ، اسپارتان و گلدن دلیشر زود به بار می نشینند.

 

کد شناسایی نهال سیب کاکس ارنج  : 3789  

قیمت نهال سیب کاکس ارنج ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال کاکس ارنج گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب کاکس ارنج- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال کاکس ارنج گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب قره یرپاق|نهال سیب اصلاح شده قره پر باق|خرید نهال سیب زودبازده

 

خرید نهال سیب پایه مالینگ ( برگ سیاه که بخاطر سبزی تیره برگ های آن است ) تیره های متعددی دارد و احیانا به اسامی محلی دیگر معروفند .

خرید نهال سیب پایه کوتاه درختانی با شاخ و برگ قوی ، حجم متوسط سیب های ۳ر۶ تا۷ سانتیمتر ، رنگ قرمز یکدست  با خال های سفید ، کمی معطر ، آبدار ، لطیف ، کم شیرین ، با بازار پسندی خوب ، قطر میوه ۶ تا ۷ سانتیمتر ، وزن متوسط ۸۳ تا۱۱۳گرم ، طول دوران گل ۱۴ روز ، تاریخ رسیدن دهه  اول مرداد ، میزان متوسط محصول درخت ۱۰ ساله ۱۲ تا ۲۱ کیلو (در آذربایجان بیشتر است )، هر سال بار متوسطی دارد .

 

کد شناسایی نهال سیب قره یرپاق  : 3790  

قیمت نهال سیب قره یرپاق ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال قره یرپاق گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب قره یرپاق- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال قره یرپاق گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط


 نهال سیب نوری مراغه|نهال سیب اصلاح شده نوری مراغه|قیمت نهال سیب زودبازده

 

فروش نهال سیب پایه کوتاه این سیب دو گونه است ، سفید و قرمز . هر دو به اسم نوری مراغه یا مشهدی نوری معروفند . احتمالا از باغ مردی به اسم نوری منتشر و زیاد شده است . سیبی است با حجم  متوسط نسبتا بزرگ ، شیرین با اندکی ترشی ، نسج محکم آبدار ، معطر ، سال آور ، درخت قوی و پر رشد پابلند دارد . فقط در منطقه مراغه و اطراف آن به مقدار محدود کاشته میشود .

 

کد شناسایی نهال سیب نوری مراغه  : 3791  

قیمت نهال سیب نوری مراغه ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال نوری مراغه گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب نوری مراغه- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال نوری مراغه گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط  نهال سیب عاشق آلماسی|نهال سیب اصلاح شده عاشق آلماسی|نهال سیب دیرگل

 

خرید نهال سیب پایه رویشی رقم بسیار کمیاب و نایاب و یکی از زودرسترین سیب های ایران است . سیبی است کوچک  با رنگ قرمز درخشان . اولین سیبی است که به بازار عرضه میشود (اوایل تیر ماه ) و از این نظر ارزش اقتصادی خوبی دارد

 

کد شناسایی نهال سیب عاشق آلماسی  : 3792  

قیمت نهال سیب عاشق آلماسی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال عاشق گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب عاشق آلماسی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال عاشق گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب شفیع آبادی|نهال سیب اصلاح شده شفیع آبادی|خرید نهال سیب دیرگل

 

فروش نهال سیب پایه رویشی طبق مشخصات تعیین شده در مرکز تحقیقات کرج دارای این خواص است .  رنگ سرخ و سفید گلی ، گرد و کمی کشیده و منظم ، پوست صاف ، کم عطر ، شیرین ولی کم آب ، متوسط قطر میوه ۶ر۴  تا۷ ر ۶ سانتیمتر ، وزن متوسط ۶۳ تا ۱۱۲ گرم ، طول مدت گل ۱۶ روز ، تاریخ گل کردن ۸ فروردین تا ۲۶ اردیبهشت بر حسب سال ، سال به بار نشستن سوم تا چهارم  ، فاصله بین تمام گل و رسیدن ۱۵۸ تا ۸۴ کیلو ، خاصیت سال آوری متوسط می باشد

 

کد شناسایی نهال سیب شفیع آبادی  : 3793  

قیمت نهال سیب شفیع آبادی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال شفیع آبادی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب شفیع آبادی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال شفیع آبادی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب شیخ احمد تبریز|نهال سیب اصلاح شده شیخ احمد تبریز|فروش نهال سیب دیرگل

 

نهال سیب پایه مالینگ از ارقام انتخاب شده اولیه ایستگاه کرج . سیبی است استوانه ای ،‌شیرین ، خوش خوراک ، اوایل تا اواسط تابستان میرسد ، رنگ غالب آن سرخ با زیر رنگ زرد ، وزن متوسط ۲۱۰ گرم ، قطر متوسط ۷ر۶ تا ۸ر۶ سانتیمتر ، تاریخ گل کردن در کرج ۷ الی آخرین فروردین است

 

کد شناسایی نهال سیب شیخ احمد تبریز  : 3794  

قیمت نهال سیب شیخ احمد تبریز ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال شیخ احمد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب شیخ احمد تبریز- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال شیخ احمد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب موری ارنگه|نهال سیب اصلاح شده موری ارنگه|مرکز اصلاح نهال سیب

 

نهال سیب پایه کوتاه بومی ارنگه راه چالوس است . قبل از به بازار آمدن رد و گلدن مهمترین سیب بازار تهران در زمستان بود . سیبی است پاییزه (اواسط مهر )سرخ وسفید ، حداکثر وزن ۱۸۴ گرم، شیرین ، ابعاد میوه ۴ ر ۶  ۵ ر ۷ سانتیمتر ، کم عطر ، آبدار. درخت پر شد و قوی دارد

 

کد شناسایی نهال سیب موری ارنگه  : 3795  

قیمت نهال سیب موری ارنگه ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال موری ارنگه گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب موری ارنگه- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال موری ارنگه گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید |نهال سیب اصلاح شده خورسیجان سرخ و سفید|مرکز تولید نهال سیب پایه مالینگ

 

نهال سیب پایه رویشی گرد کمی کشیده، حداکثر وزن ۲۰۰ گرم ، ابعاد ۸ ر ۶  ۳ر ۷ سانتیمتر، معطر، سال آوری کم، قوی و پررشد است، مهرماه چیده می شود

 

کد شناسایی نهال سیب خورسیجان  : 3796  

قیمت نهال سیب خورسیجان ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال خورسیجان گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب خورسیجان- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال خورسیجان گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب مربایی مشهد|نهال سیب اصلاح شده مربایی مشهد|مرکز تولید نهال سیب پایه رویشی

 

نیاز آبی درخت سیب از سیبهای ریز (Crab) است که مبداء و منشاء آن معلوم نیست. به اسم مربایی مشهد معروف شده است . این نامی است که درکرج به آن داده ایم چون بیشتر به مصرف تهیه مربا می رسد تاخوراکی. خانمها از آن مربایی شبیه مربای گیلاس درست می کنند. سیبی است قرمز خوش رنگ با دم خیلی بلند، حداکثر وزن۱۱ گرم قطر، میوه ۳ر ۲ الی ۴ ر ۴ سانتیمتر ، تاریخ گل درکرج ۱۲ تا ۲۷ فروردین ، تاریخ رسیدن اوایل شهریور، کمی معطر،تاریخ به بار نشستن ۳ تا ۴ سالگی، هرسال پربار، درخت پاکوتاه کم رشد. بیشتر جنبۀ زینتی دارد . می تواند به عنوان پایۀ کوتاه کننده نیز استفاده شود.

 

کد شناسایی نهال سیب مربایی مشهد  : 3797  

قیمت نهال سیب مربایی مشهد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال مربایی مشهد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب مربایی مشهد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال مربایی مشهد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

  نهال سیب گلشاهی|نهال سیب اصلاح شده گلشاهی|مرکز تولید نهال سیب کشت بافت

نیاز آبی نهال سیب این سیب نیز از ارقام انتخابی اولیه کرج بود، و از آن طریق به سایر استنها توزیع شد. موطن اصلی آن خراسان در دره های شمالی بینالود است . در حال حاضر بیشترین باغهای گلشاهی را درمنطقه گلمکان میتوان دید . حجمی متوسط تاکوچک دارد ، رنگ آن سفید با لکه ای قرمز در طرف مقابل به نوراست . پوست نازک ، نسج لطیف و ترد و آبدار دارد . معر پر آب ، خیلی مطلوب و با خاصیت نگهداری خوب است . در بازار مشهد، جای خاص خود را دارد . از گلدن گرانتر خرید و فروش می شود ولی در سایر مناطق سیب خیز کشور هنوز شناخته شده نیست .

 

کد شناسایی نهال سیب گلشاهی  : 3798  

قیمت نهال سیب گلشاهی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گلشاهی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط  نهال سیب دربان|نهال سیب اصلاح شده دربان|نهالستان سیب|نهالستان نمونه سیب

 مرکز اصلاح نهال سیب

عمر درخت سیب سیبی است شبیه گلشاهی ، کمی لطیف تر از آن ، سبز رنگ ، با حجم متسوط تا ریز، آبدار ، کم شیرین، خیلی خوش خوراک، و قابل نگهداری در سردخانه است . قبل از عرضه سیبهای گلدن ، همراه با زنوز مهمترین رقم سیب زمستانه در بازار تبریز بود.  اکنون به علت رقابت رقم گلدن و حساسیت به مرض لکه سیاه، کشت آن محدود به موطن اصلی آن قریه دربان در محال شبستر کنار دریاچۀ ارومیه شده است . به نظر من این سیب ارزش آن را دارد که توجه بیشتری به آن بشود و می تواند حداقل یکی از راقام خوب زمستانه د ر بازارهای محلی بشود.

 

کد شناسایی نهال سیب دربان  : 3799  

قیمت نهال سیب دربان ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال دربان گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب دربان- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال دربان گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط


  نهال سیب اخلمد|نهال سیب اصلاح شده اخلمد|نهالستان سیب پایه رویشی

 آفات و بیماریهای سیب از ارقام خوب محلی خراسان، مخصوص دره معروف اخلمد ، که در آنجا به اخلمد بیرجندی معروف است و این شاید به قرینه ای باشد برای نشان دادن اینکه این رقم از بیرجند به این منطقه اورده شده است . سیبی است سفید مایل به سبز با حجم متوسط میال به درشت ، فرم گرد و نامنظم دارد . لطیف، آبدار . وبا قابلیت نگهداری محدود است . درحال حاضر فقط در درۀ اخلمد میتوان آن را پیدا کرد. بازار محدودی در مشهد دارد .

 

کد شناسایی نهال سیب اخلمد  : 3800  

قیمت نهال سیب اخلمد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال اخلمد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اخلمد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال اخلمد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط


نهال سیب شمیرانی|نهال سیب اصلاح شده شمیرانی |نهالستان سیب کشت بافت

 نهالستان سیب جهاد کشاورزی

کوددهی و تغذیه درخت سیب یکی از مهمترین و مطلوبترین سیبهای بازارتهران ، قبل از معرفی رد و گلدن بود. این سیب توانسته است که ارزش خود را در بازار حفظ کند، هرند اهمیت اقتصادی سابق را ندارد سیبی است با حجم متوسط ، گرد ، قرمز خوش رنگ حنایی با زمینۀ زرد، شیرین ، معطر، یا قابلیت انباری خوب. موطن اصلی آن ظاهرا کوهستان شمیرانات است. سابقاَ باغداران شمیرانات آن را لای خاک رس الک شدۀ نرم در زیر زمینهای خنک نگهداری می کردند. وزن متوسط ۱۴۲ تا ۲۱۰ گرم، قطر میوه ۸ ر ۵ الی۶ ر ۶ سانتیمتر ، تاریخ گل کردن ۲۰ الی اخرفروردین ، طول مدت گل ۱۶ روز، فاصله بین گل تا رسیدن ۱۵۸ الی ۱۶۸ روز میباشد

 

کد شناسایی نهال سیب شمیرانی  : 3801  

قیمت نهال سیب شمیرانی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال شمیرانی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب شمیرانی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال شمیرانی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب اسپارتان|نهال سیب اصلاح شده اسپارتان (Spartan)|بزرگترین مرکز اصلاح نهال سیب در کشور

نهالستان سیب موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

هرس درخت سیب رقمی است  که از اختلاط سیب مک اینتاش McIntush یا یلونیوتون (Yellow Newton) تولید و حجم میوه از متوسط قدری درشت تر است، 63 تا 77 میلیمتر عرض و 55 الی 65 میلیمتر بلندی، فرم عمومی گردد تا قدری کشیده و اغلب دارای دو نصفه ی نا مساوی است. گودی دم تا حدی وسیع با عمق متوسط است که قسمتی از آن زنگاری می شود. گودی گل تا حدی گشاد با دیواره ی نسبتا برجسته، چشم گل بسته و یا نیمه باز است. پوستی صاف با پوششی از گرد سفید مومی و رنگ زیرین سبز زیتونی داردف رنگ رویی که تقریبا  آن را می پوشاند قرمز تند است. عدسی های پوست، کوچک و به سختی نمایان، و دم تا حدی بلند، اندکی خشبی و ضخیم است. قلب کوچک و تا حدی پیازی شکل آن درست در مرکز میوه قرار دارد. کارپل ها کوچک، و اندکی باز و پاره شده است.
گوشت سبز مایل به سفید دارد که نسج آن محکم با مقاومت متوسط، لطیف، خیلی آبدار با ترشی کم و عطر کم مایل به شیرینی است. از اوایل تا اواخر مهر آن را برداشت می کنند.

 

کد شناسایی نهال سیب اسپارتان  : 3802  

قیمت نهال سیب اسپارتان ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال اسپارتان گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اسپارتان- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال اسپارتان گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب گراونشتاین|نهال سیب اصلاح شده گراونشتاین (Gravensteine)|اولین مرکز تولید نهال سیب در کشور

نهالستان سیب پیوندی

خرید انواع نهال سیب سیبی است که اواخر تابستان می رسد. درشتی متوسط و فرم نا منظم دارد. پوست آن صاف و نرم و چرب با رنگ زیرین زرد است که قسمت زیرین آن را رگه هایی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می پوشاند.

گوشت: سبز مایل به زرد است. نسج نسبتا محکم، ترد خیل یآبدار با اسیدیته ی مطبوع و معطر دارد.

دیر چیده شود یا زیاد برسد آردی می شود. به مدت یک یا دو ماه قابل نگهداری در سرد خانه است. درختی قوی و برگ های سبز پر رنگ و براق و درشت دارد. زود گل، ترپلوئید با پولن بد، و محتاج تلقیح کننده است.

 

کد شناسایی نهال سیب گراونشتاین  : 3803  

قیمت نهال سیب گراونشتاین ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال گراونشتاین گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گراونشتاین- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال گراونشتاین گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب آکان|نهال سیب اصلاح شده آکان (Akane) یا ( Prime Rouge)|انواع نهال سیب پایه مالینگ

نهالستان سیب

فروش انواع نهال سیب اصلش از کشور ژاپن از منطقه Amori،Fujisaki وهیبریدی است بین جوناتان و ورچستر پیرمن X Worcester  (JonothanPearmain)

میوه: حجم متوسط، گرد کشیده، پوست قرمز روشن و ضخیم و سفتی داردو
گوشت: سفید محکم، ترد، آبدار، با طعم کمی اسیدی شبیه طعم جوناتان و کیفیت خوب است، به عنوان میوه تازه خوری و دسر مصرف می شود. اوایل تا اواسط سپتامبر می رسد و به مدت 3 تا 4 هفته قابل نگهداری است.
درخت: تا حدی بلند و مستقیم، تا حدی ضعیف، یا باردهی سبک، همه ساله بارور. مقاوم به Scab است.

کد شناسایی نهال سیب آکان  : 3804  

قیمت نهال سیب آکان ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال آکان گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب آکان- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال آکان گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب اوتومن گلد|نهال سیب اصلاح شده اوتومن گلد (Autumn Gold (hein cv)|انواع نهال سیب کشت بافتی

 

تولید نهال سیب میوه درشت تا حدی مخروطی دارد. از نظر شکل و قیافه شبیه گلدن دلیشز است، لکه قرمزی در یک طرف روی متن زرد مایل به سبز آن وجود دارد. به مقدار زیاد به زنگار مقارم است. طعم و کیفیت آن شبیه گلدن معمولی است با این فرق که دو هفته دیر تر از گلدن می رسد. عمر سرد خانه ای آن بهتر و بیشتر از گلدن است. کمتر چروکیده می شود. درخت با قدرت متوسط با میل گسترش، اواسط فصل گل می کند

 

کد شناسایی نهال سیب اوتومن گلد  : 3805  

قیمت نهال سیب اوتومن گلد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال اوتومن گلد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اوتومن گلد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال اوتومن گلد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب بلشینگ گلدن-نهال سیب اصلاح شده بلشینگ گلدن Blushing Golden

 

خرید نهال سیب شبیه گلدان است با گونه ی قرمز، گرد مایل به مخروطی، پوست زرد پر رنگ با 50% پوشیده از رنگ قرمز روشن با نقطه های ریز صاف. گوشت خیلی محکم با کیفیت عالی، طعم آن بینابین جوناتان و گلدن دلیشز است، عمر انباری طولانی دارد، دو هفته دیر تر از گلدن می رسد. درخت قوی، گسترده، تیپ نیمه اسپور، پر بار دارد.

 

کد شناسایی نهال سیب بلشینگ گلدن  : 3806  

قیمت نهال سیب بلشینگ گلدن ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال بلشینگ گلدن گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب بلشینگ گلدن- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال بلشینگ گلدن گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب رم بیوتی-نهال سیب اصلاح شده رم بیوتی Law Rome Beauty

 

فروش نهال سیب میوه: درشت به قطر تقریبی3 اینچ، فرم کشیده تر و بلند تر از رم بیوتی معمولی است، پوست در تمام سطح قرمز براق است که 14 روز قبل از رسیدن رنگ می گیرد، سفت و محکم، براق واکس دار است.
گوشت: سفید با اندکی سایه سبز، محکم، ترد، تا حدی اسیدی، بدون عطر، با کیفیت خوب، قلب بزرگ، برای تازه خوری و پختنی هر دو مناسب است. در انبار های معمولی نیز خوب می ماند. در طو هفته سوم بعد از چیدن می رسد (در اکتبر). مانند رم بیوتی، درختی بزرگ، قوی، مقاوم، پر بار، با بار منظم است.

 

کد شناسایی نهال سیب رم بیوتی  : 3807  

قیمت نهال سیب رم بیوتی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال رم بیوتی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب رم بیوتی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال رم بیوتی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب رد اسلیویز-نهال سیب اصلاح شده رد اسلیویز Red Sleeves (M. Red)

 

قیمت نهال سیب میوه: حجم متوسط به قطر 60 الی 65 میلیمتر دارد. خوش منظر، با رنگ غالب قرمز روی متن زرد مایل به سبز است. طعم لذیذ و شیرینی دارد. نسج آن ترد، بسیار مناسب باغچه های منازل و زود رس است، عمر نگهداری در خارج از سردخانه خوب است. اواخر آگوست و اوایل سپتامبر می رسد. در 18 درجه ی فارنهایت نسج بسیار خوبی ایجاد می شود که به مدت یک ماه پس از برداشت می ماند. درخت زود بارده، با عادت رشد فشرده، به هرس کم نیاز دارد، تنک کردن لازم است روی پایه M.27 انجام شود. برای باغچه های منازل تربیت می شود.

 

کد شناسایی نهال سیب رد اسلیوز  : 3808  

قیمت نهال سیب رد اسلیوز ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال رد اسلیوز گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب رد اسلیوز- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال رد اسلیوز گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب استارک گلد-نهال سیب اصلاح شده استارک گلد Stark Summer Gold

 

بهترین نهال سیب میوه آن درشت است و حدود5ر 3 اینچ قطر و 2 الی 5ر 2 اینچ طول دارد. پوست صاف، براق، تا حدی مومی دارد، نقطه ها کم ولی مشخص هستند، رنگمتن زرد با گونه ای با رنگ قرمز است. گوشت سفید با اندکی زردی، محکم، طعم ملایم بدون عطر، با کیفیت خوب است. 2 هفته زود تر از مک اینتاش می رسد. از حیث شکل و اندازه به مک اینتاش شبیه است.
درخت: خیلی پربار، با حجم متوسط، مقاوم به سرماست، باردهی منظم سالیانه دارد.

 

کد شناسایی نهال سیب استارک گلد  : 3809  

قیمت نهال سیب استارک گلد ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال استارک گلد گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب استارک گلد- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال استارک گلد گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب استارک سوپریم-نهال سیب اصلاح شده استارک سوپر سوپریم Stark SpuerSuprem

 

نهال سیب زودبازده اندازه میوه شکل و طعم آن، کلا شبیه Starkrimsan Delicious است. رنگ پوست، قرمز روشن به رنگ گیلاس است، پوست رنگ خود را در طول برداشت نگه می دارد. ضخیم، صاف، گوشت سفید اطلسی با سایه ای از رنگ سبز، محکم و ترد است. برداشت آن تقریبا یک هفته بعد از دلیشز است، اندازه درخت متوسط کوچک، رویش عمودی، تیپ اسپور، مقاوم و خیلی پر بار است.

 

کد شناسایی نهال سیب استارک سوپریم  : 3810  

قیمت نهال سیب استارک سوپریم ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال استارک گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب استارک سوپریم- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال استارک گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب سان رایس-نهال سیب اصلاح شده سان رایس Sunrise

 

نهال سیب اصلاح شده- سیبی با کیفیت اعلا برای اوخر تابستان با ظاهر بسیار جالب است.

میوه: 50% پوست پوشیده از نقاط صورتی یا قرمز روی متن زرد کم رنگ است. میوه درشتی دارد، به طور متوسط به وزن 200گرم، فرم میوه اغلب نا منظم است. به سوزش آفتاب مقاوم است. گوشت محکم، ترد، و آبدار، عطر و طعم ملایم شیرین و اندکی ترش مزه، و کمی معطر دارد. در سرد خانه های کنترل شده (CA) تا دو ماه قابل نگهداری است. درخت قوی با اسپور های فراوان، زود به بار می رسد، پر بار، تا حدی مقاوم به سفیدک آردی است.

 

کد شناسایی نهال سیب سان رایس  : 3811  

قیمت نهال سیب سان رایس ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال سان رایس گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب سان رایس- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال سان رایس گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب ویلیامز-نهال سیب اصلاح شده ویلیامز پراید (William ,s Pride)

 

نهال سیب پیوندی میوه: حجم متوسط 74 میلیمتر قطر، تا حدی بیضی تا گرد، فرم یکنواخت، رنگ پوست سبز با پوشش 90% رنگ قرمز، صاف، کمی مومی، و بدون زنگار دارد، گوشت میوه به رنگ کرم روشن، محکم، ترد، آبدار، طعم تا حدی اسیدی، خیلی کم Spicy است، در سرد خانه های کنترل شده (CA) تا 6 هفته با کیفیت خوب قابل نگهداری است. به طور کلی سیب تابستانه بسیار اعلایی شناخته شده است. حدود 7 الی 8 هفته زودتر از دلیشز ها می رسد، بار دهی متوسط دارد و همه ساله بارور است. میوه بعد از رسیدن به خوبی روی درخت می ماند، دوران گل دهی از اوایل فصل تا اواسط آن است، فصل خطر سرمازدگی آن نسبت به دلیشز و جوناتان و گلدن کمتر است، در مقابل Scab  مصون، مقاوم به زنگ سیب، تا حدی مقاوم به فایربلایت و سفیدک همچنین به لکه سیاه، Bitter Pit و واتر کر (Water Core) است.
کریمسون گالا (Crimson Gala) – موتانی زاز رویال گالا، با امتیاز داشتن رنگ جالب تر و قرمز تر است که آن را بازارپسند تر می کند (رنگ قرمز شبیه رنگ گیلاس). میوه به طور یکنواخت رنگ می گیرد، فرم میوه یکنواخت و گردتر از " رویال گالا " است. طعم شیرین و معطر و بسیار مطلوبی دارد.
2. پاسیفیک گالا Pacific Gala- کل درخت از یک موتان به دست آمده است که از "رویال گالا" ناشی می شود. امتیاز عمده ی آن به سایر ارقام گالا رنگ قرمز یکپارچه ی آن است. با رگه های پر رنگ تر از متن که در تمام سطح میوه دیده می شوند. طعم شیرین و خیلی مطلوبی دارد، عمر انباری آن زیاد است و کیفیت خود را در انبار از دست نمی دهد. در طول مدت نگهداری در سردخانه پوست آن صاف و بدون چین و چروک باقی می ماند.
3. گرتارکالا، یا گالای بزرگ (stark Grand GALA) – موتان دیگری از رویال گالا است. درشتی و حجم بزرگ این رقم دلیل رجحان آن به سایر ارقام " گالا" و عامل مهمی در بازار پسندی آن است. حجم آن معمولا دو برابر گالاهای معمولی است. از نظر سایر خواص شبیه " رویال گالا" است.

 

کد شناسایی نهال سیب ویلیامز پراید  : 3812  

قیمت نهال سیب ویلیامز پراید ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال ویلیامز پراید گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب ویلیامز پراید- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال ویلیامز پراید گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال سیب آزادی-نهال سیب اصلاح شده آزادی (Freedom)

 

انواع نهال سیب این رقم نیز به دلیل مقاومتش در مقابل امراض عمده ی سیب،و با گوشت ترد و طعم بسیار مطلوب و رنگ قرمز جالب، خواهان زیادی در بازار سیب دارد. در طول ماه های سپتامبر تا اکتبر ( مهر و آبان ) می رسد. در مقابل فایربلایت، سفیدک، زنگ سیب، و تاول سیب (Sail) مقاوم است. هم در بازار تازه خواری و هم پختن در صنایع متنوع سیب مصرف دارد. خاصیت انباری خوبی دارد، درخت خیلی به سرما مقاوم ( تا 45- درجه ی سانتی گراد) است، مناسب مناطق سردسیری ایران از قبیل اردبیل، مشگین شهر، سمیرم، دماوند، ارتفاعات سراجوی مراغه و مناطق مشابه دیگر.
فوجی قرمز (T. A. C-114)- این رقم ناشی از فوجی، حاصل انتابی از موتان شاخه ای  ( LimliSpart) است. ابتدا روی یک درخت فوجی معمولی، شاخه ای به مرحله ظهور رسید که 80% تا 95% سطح آن را رنگ قرمز استثنائی پوشیده شده بود. این پدیده جدید علاوه بر رنگ 4 تا 6 روز زود تر از "فوجی" استاندارد می رسد. این خاصیت به طور یکنواخت شامل اکثر میوه ها می شود. به طوری که فقط یک یا دو برداشت برای چیدن همه ی میوه ها کافی است. خود درخت به طور استاندارد، با تولید خوب، شاخه  های کوتاه Spart، با قدرت رویشی متوسط، تا خیلی خوب می تواند با هر رقم دیپلوئید که هم زمان با آن به گل می نشیند تلقیح شود. برداشت اواسط تا اواخر اکتبر (آبان) انجام می گیرد.


کد شناسایی نهال سیب اصلاح شده آزادی  : 3813  

قیمت نهال سیب اصلاح شده آزادی ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال آزادی گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اصلاح شده آزادی- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال آزادی گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب بتابرن قرمز-نهال سیب اصلاح شده بتا برن قرمز ( Hillwel & Hidada )

 

ارقام نهال سیب بر خلاف بتابرن معمولی رنگ قرمز یکدستی دارد که تمام سطح میوه را می پوشاند. همین عامل موجب رونق بازار آن شده است. این استرین، طعم شیرین ملایم دارد، نسج محکم و ترد آن مناسب تازه خواری است. در عین حال این رقم برای پختن ( کمپوت و مربا و غیره) خوب است. تمایل به یال آوری دارد. به همین جهت لازم است با تنک کردن و هرس در سال های آور، آن را تعدیل کرد. اگر این کار انجام نگیرد و اجازه دهند بار زیاد نگه دارد، از رشد گیاهی آن به شدت کاسته خواهد شد سال آوری تشدید خواهد شد.

 

کد شناسایی نهال سیب بتابرن قرمز  : 3814  

قیمت نهال سیب بتابرن قرمز ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال بتابرن قرمز گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب بتابرن قرمز- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال بتابرن قرمز گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 نهال سیب پی نوا-نهال سیب اصلاح شده پی نوا (Pi-A-11,24)

 

نهال سیب حجم متوسط، طعم ترش و شیرین بسیار مطلوب، خاصیت نگهداری انباری خوب که تا اوایل آوریل و مه ( فروردین و اردیبهشت) در سرد خانه ای معمولی قابل نگهداری است و در سرد خانه های (CA) تا خرداد ماه. درخت به سرمای زمستان و اویل بهار مقاوم است و گیاهی متوسط ، با بارآوری منظم و زیادی دارد.برای اینکه درخت خوب بار بگیرد باید شاخه های بار ده را به طور منظم هرسال با هرس عوض و تازه کرد.هرس معمولی و تنک کردن میوه را به خوبی تحمل می کند.
زستا (Zests) – یک رقمی زود رس است که حدود 2 تا 3 هفته زود تر از گالا می رسد. 60 الی 85 درصد پوست به رنگ قرمز و قطر متوسط آن حدود 35 اینچ (5ر7 سانتی متر) است. قابلیت نگهداری در انبار در مقایسه با سایر ارقام زود رس بهتر است. نسج میوه آبدار، ترد و نرم است. بیشتر معروفیت آن به خاطر عطر و طعم مطلوب آن است (نظیر گلاب ما).

 

کد شناسایی نهال سیب پی نوا  : 3815  

قیمت نهال سیب پی نوا ریشه ای :  4000الی8000تومان قیمت نهال پی نوا گلدانی/نایلکس :  8000تومان (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب پی نوا- پایه رویشی : 6000تومان قیمت نهال پی نوا گلدانی/نایلکس :  10000تومان (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

بذر سیب-سیب-نهال سیب-نهال1ساله یکساله سیب-نهال 2ساله دوساله سیب-نهال 3ساله سه ساله سیب-روش کاشت نهال سیب-خواص سیب-خواص هسته سیب-ارقام سیب-ارقام تجاری سیب-فروش نهال سیب-خرید نهال سیب-انواع نهال سیب-بهترین رقم سیب-فروش بذر سیب-خرید بذر سیب-بهترین نوع نهال سیب-قیمت نهال سیب-پرورش سیب-تکثیر درخت سیب-چگونه سیب بکاریم-نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب درختی-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-سیب-ارقام نهال سیب-بذر سیب -نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-ارقام نهال سیب-فروش نهال سیب از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت سیب-بهترین نوع سیب-درخت سیب-فروش نهال سایز بزرگ سیب-فروش نهال بن دار سیب-فروش درخت سیب-خرید نهال سایز بزرگ سیب-خرید نهال بن دار سیب-خرید درخت سیب-نهالستان سیب-مرکز فروش نهال سیب-پرورش نهال سیب-فاصله کاشت درخت سیب-زمان هرس درخت سیب -پرورش درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-نگهداری درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-قلمه زدن درخت سیب-انواع سیب در ایران-نحوه نگهداری درخت سیب-کاشت هسته سیب-درخت سیب زینتی--قیمت سیب-قیمت نهال سیب-سیب و لاغری-نهال سیب شناسنامه دار-تکثیر درخت سیب-فصل برداشت سیب-نحوه کاشت درخت سیب-روش کاشت درخت سیب-درخت سیب-درخت سیب-آموزش پیوند زدن درخت سیب- هرس درخت سیب-سمپاشی درخت سیب-بیماریهای  درخت سیب-نگهداری درخت سیب-تقویت درخت سیب-عمر درخت سیب-باغ سیب-کاشت سیب در خانه-زمان کاشت نهال سیب-احداث باغ سیب-قیمت سیب-نهال سیب-خرید نهال سیب-ارقام نهال سیب-شکوفه درخت سیب-علت ریزش میوه سیب-فاصله کاشت درخت سیب-عکس درخت سیب