JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال آلی بانگ بانگ

نام عمومی

 

نام فارسی

Alibangbang(N)

نام علمی

 

نام تیره

Bauhinia hookeri

 

آلی بانگ بانگ

Fabaceae

 

 معمولا با گونه ای مشابه از فیلیپین اشتباه گرفته شده است، این درخت کوچک، بومی مناطق گرمسیر استرالیا است . نام فیلیپینی آن ، Alibangbang ، اسمی است که به این گونه ی هم- تیره استرالیایی، به طور محلی داده اند. دارای رشد نسبتا سریع است، به ارتفاع 5/7 متر می رسد و تولید تاجی روشن با شاخه هایی آویز می کند. گل های آن در اغلب اوقات سال می رونید، با پرچم هایی بلند و قرمز که به خوبی با رشد فراتر از گلبرگ های پیش آمده ، نشان دار شده است. مقاومت : آلی بانگ بانگ مقاوم به باد است و نسبتا به خشکی مقاوم است. بهتر است از بادهای دارای نمک ( افشانه آب و نمک ) دور نگه داشته شود. در زمان نونهالی تمایل به تشکیل شاخه هایی زیرین داشته که باید هرس گردند. این تمایل در زمان بلوغ کاهش می یابد. خاک و نیاز نوری: بایستی این درخت را در آفتاب کامل و در خاکی با زهکش مناسب کشت شود. درختی کوچک و فاخر برای کاربرد در اماکن مسکونی است و می توان از آن برای سایه اش، گل هایش، یا بعنوان گیاپرده استفاده کرد، و این گونه به صورت موفقیت آمیزی بعنوان درختی خیابانی مورد کشت قرار گرفته است.