JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بهیمه زرد، بوهینیا زرد

نام عمومی

 

نام فارسی

Yellow Bauhinia(N),(P)

نام علمی

 

نام تیره

Bauhinia tomentosa

 

بهیمه زرد، بوهینیا زرد

Fabaceae

 

 بهیمه زرد 6 متر ارتفاع می گیرد، این درخت بومی طیف وسیعی از مناطق جغرافیایی است: از مناطق گرمسیری جنوبی و شرقی آسیا به سمت شرق چین گستره جغرافیا زیست بوم این درخت است. مقاومت : این گونه مقاوم به خشکی و باد بوده اما نسبت به نمک تحملی ندارد. خاک و نیاز نوری: می توان گیاه را در منطقه ای گرم و دارای آفتاب کامل و تقریبا در هر نوع خاکی با زهکش مناسب کشت کرد. دارای رشد متوسط است . استفاده از آن بعنوان گیاه تک نما با تاکید بر رنگ آن، زیرا شکوفه های زرد رنگ آن در تمام طول سال قابل مشاهده هستند، مناسب است. می توان از آن بعنوان پرچین، گیاپرده و یا بعنوان درخت خیابانی استفاده کرد.