JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گریپ فروت

نام عمومی

 

نام فارسی

Pummelo (T)

نام علمی

 

نام تیره

Citrus maxima, C.grandis

گریپ فروت

rutaceae

 گریب فروت بومی منطقه جنوب شرقی آسیا و مالزی است، این درخت مثمر از زمان های باستان مورد کشت و کار قرار می گرفته است. درختی خوش ریخت، دایره ای وهمیشه سبز است که به ارتفاع 5/7 متر می رسد، و مقادیر زیادی میوه هایی گرد، بسیار جذاب و به رنگ زرد تولید می کند. محصول سنگین تولید شده آن ممکن است نیاز به قیم برای جلوگیری از شکستن شاخه را ضروری ایجاد می کند . خاک ونیاز نوری: گریب فروت را باید در آفتاب کامل و خاک غنی با زهکش مناسب کشت کرد و آبیاری و کود دهی منظم نیز برای آن فراهم نمود. بعنوان تک نما زینتی در فضای سبز در کنار محصول خوشمزه آن مورد کاربرد است. نسبتا رشد کندی دارد.