JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال نارنگی

نام عمومی

 

نام فارسی

Tangerine (t)

نام علمی

 

نام تیره

Cirus x reticulate x C x Tangelo

نارنگی

 

 rutacceae

 در میان هیبریدهای پیچیده، دو تلاقی چشم گیر Fairchild وPage بطور محلی کشت شده و به درختانی کوچک و بسیار عالی برای باغ منازل تبدیل شده است. تولیدکنندگان مرکبات کشت پایه های گرد دهنده را در کنار این درخت برای تشکیل مطمئن میوه توصیه کرده اند. Fremont، یک نارنگی است که برای انجام این ماموریت مناسب است. زمانی که گزینش انجام می شود، باید مطمئن بود که گزینه مورد نظر با درخت گرده دهنده هم زمان به گل روند. خاک : این نارنگی در خاک های باز، غنی و عمیق با زهکش خوب عملکرد مناسبی دارد. گونه ای نسبتا کم رشد است که میوه های رنگین تولید کرده و بعنوان گیاه تک نما بسیار قوی است و سایه دهی نیز خواهد داشت. ممکن اشت بعنوان گیاپرده یا پرچین نیز به کار رود. یکی دیگر از مرکبات که عکس آن در این کتاب به تصویر نکشیده شده است Citrus nobilis  t(Temple Orange cv, Temple می باشد که به ارتفاع 5/7 متر می رسد. در مناطق گرم و خشک بهترین عملکرد را دارد که میوه ها را بسیار شیرین تولید می کند. با این وجود می بایست به صورت منظم آبیاری شده و در یک خاکی غنی با زهکش مناسب کشت شود. هرس شکل کلی آن را بهبود می بخشد. از دیگر مرکبات Citrus reticulate است که احتمالا از جنوب شرقی آسیا و فیلیپین منشاء گرفته است، و تاجی وسیع پدید آورده و به ارتفاع 5/7 متر نیز می رسد. نسبتا گونه ای کم رشد است. رقم Dancy وFremont تولید کنندگان خوبی هستند که در خاکی با زهکش مناسب، غنی و آبیاری مناسب کشت می شوند. محافظت در برابر بادهای سنگین برای آن توصیه شده است. هرس اندک شکل آن را بهبود می بخشد. علاوه بر ارزش تولید کنندگی میوه آن، این گونه رنگی قوی برای تک نما، و سایه اندازی خوبی دارد. تاج متراکم مرکبات سبب شده است تا تمام مرکبات گیاپرده منابی باشند.