JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال معین التجار، مورد آبادان

نام عمومی

 

نام فارسی

starburst

نام علمی

 

نام تیره

Clerodendrum quadriloculare

معین التجار، مورد آبادان

verbenaceae

 این گونه از فیلیپین به ارتفاع 5/4 متر می رسد. هرس اندکی در شکل دهی درخت کمک کننده خواهد بود. تولید پاجوش هایی مهاجم می کنند که بهترین روش مهار آنها احداث پیاده رو در محیط بیرونی محل کشت آن است . همچنین اگر معین التجار در عرصه هایی که چمن هایی آن به طور مرتب سربرداری می شوند نیز کشت شود این مشکل رفع می شود. در زمان گلدهی در طی زمستان تا بهار بسیار دیدنی است. نمای زیر برگ های آن ، به رنگ ارغوانی، همراه با خوشه های گل برزگ آن تشدید شده است و در تمام طول سال رنگ را به محیط ارائه می دهد. خاک: باید برای آن خاکی با زهکش مناسب و غنی؛ آبیاری منظم و آفتاب کامل استفاده کرد. با این که بعنوان تک نما فوق العاده است اما ممکن است بعنوان گیاپرده و پرچین نیز از آن استفاده شود. این گونه دارای رشد متوسط است .