JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال قهوه عربی

نام عمومی

 

نام فارسی

Arabian coffee

نام علمی

 

نام تیره

Coffea arabica

 

قهوه عربی

 

Rubiaceae  

 علاوه بر اهمیت آن بعنوان محصول تجارب، قهوه عربی گیاه جذاب برای باغ می باشد. تا ارتفاع 6 متر رشد می کند، گل هایی بسیار فراوان و به شدت معطر در بهار می روایند و در پاییز نیز محصول اصلی که سته هایی به رنگ قرمز روشن است،  به میزان زیاد، تولید می کند. بهترین زندگی را در ارتفاعات سرد خواهد داشت. حاک ونیاز نوری: معمولا در آفتاب کامل پرورش می یابد، به شرایط سایه نیز سازگاری قابل توجهی دارد و می تواند در منزل با نور شدید تابان بر روی آن نیز قرار گیرد. رشد خوب با خاکی با زهکش مناسب ایجاد می شود. احتیاجات آن شامل آبیاری و کود دهی منظم است .می توان از این درخت قهوه در مکان هایی با فضای باریک برای سایه دهی یا گیاپرده استفاده کرد. باید به یاد داشت که در جایی کاشت شود که بتوان از عطر آن بیشترین لذت را برد. احتمالا بومی کشور اتیوپی اشت . قهوه عربی به سرعت در نواحی مرطوب بومی شده و برای مقابله با حالت تهاجمی آن می توان آن را در مناطق خشک تر کشت کرد. قهوه ای دیگر، که تصویر آن موجود نیست، Coffea liberica یا قهوه ی لیبریایی است که مربوط به مناطق گرمسیر غرب آفریقا است. از نظر اندازه شبیه به همین گونه بوده و درختی کوچک و جذاب است. در ارتفاعات پایین تر عملکردی بهتر نسب به قهوه عربی دارد.