JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال سپستان پرویی

نام عمومی

 

نام فارسی

Peruvian cordia

نام علمی

 

نام تیره

Cordia lutea

 

سپستان پرویی

 

Boraginaceae  

 سپستان پرویی یک درخت کوچک (مقاومت) : از مناطق خشک  پرو و اکوادور، جزایر گالاپاگوس و مارکویزاس  می باشد. این گونه می تواند تا5/7 متر ارتفاع بگیرد و گل هایی به رنگ زرد در تمام طول سال تولید کند. به هرس کم تا شکل آن جهت استفاده به صورت تک نما، درخت سایه انداز و یا پرچینی با فرم گیاپرده بهبود

می یابد. درخت مقاوم به گرما، خشکی و باد می باشد. خاک و نیاز نوری: در مکانی دارای آفتاب کامل و در خاکی با زهکش مناسب کشت می شود. بسیار مقاوم به خشکی بوده و در مقادیری متوسط از نمک را تحمل

می کند.