JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کالا باش

نام عمومی

 

نام فارسی

Calabash tree

نام علمی

 

نام تیره

Crescentina cujete

 

کالا باش

bignoniaceae

 

 کالابوش بومی مکزیک، شمال آمریکای مرکزی و جزایر کارائیب است. مقاومت : این درخت سخت، مقاوم به باد و نسبتا متحمل به خشکی است و می تواند تا 9 متر ارتفاع بگیرد. به شوری به طور متوسط مقاوم است. گل ها، متمایل به زرد رنگ با آثاری از رنگ بنفش، بر روی شاخه های بزرگ و تنه درخت به طور مستقیم می رویند. تاجی نسبتا پخش شونده ایجاد می کند. خاک و نیاز نوری: کالاباش را باید در آفتاب کامل و در جایی که در آینده فضا برای درخت فراهم باشد کاشت. تا وقتی خاک دارای زهکش مناسب باشد در هرنوعی از آن می تواند رشد کند. میوه های خشک شده آن را خالی شده و بعنوان ظرف یا ابزار موسیقی به کار می رود. چوب آن سخت ومحکم، ممکن است برای ساخت قایق و یا وسایلی با کاربرد سخت به کار می رود. با هرس شکلی عالی برای تاج ایجاد می شود. تنه چاک دار آن شاید برای کشت گیاهان دارزی همچون ارکیده ها مناسب باشد.