JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دراسنا بیرونی

نام عمومی

 

نام فارسی

Dragon tree

نام علمی

 

نام تیره

Dracaena draco

 

دراسنا بیرونی

 

 Agavaceae

 این درخت با رشد کم بومی، جزایر قناری، مادریا وکیپ وردی می باشد. در اسنا بیرونی در نهایت به ارتفاع 9 متر می رسد، تاج متراکم، بسیار منشعب با برگ هایی خاکستری- سبز می باشد. مقاومت: کاملا به خشکی و باد مقاوم است و مقاومت اندکی نیز به بادهای شور دارد. خاک و نیاز نوری: تقریبا در همه خاک هایی با زهکش مناسب و در معرض آفتاب کامل رشد موفقیت آمیزی دارد. گونه بسیار نزدیک به این درخت از جزایر سوکوترا، به نام درخت اژدها سوکرترایی Dracaena cinnaberi ، دارای کیفیت و مواد کاربرد باغی مشابهی با این گونه است. قسمت زیرین برگ های پیر آن دارای رنگ نارنجی روشن است که توسط مردم هنر دوست و کلکسیونرها مورد توجه قرار می گیرد. از خاصیت تک نمای قوی شاخساره هر دو گونه می توان استفاده کرد و برای باغ های خشک منظری مناسب می باشند.