JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال اژدهای مادگاسکاری

نام عمومی

 

نام فارسی

Money tree

نام علمی

 

نام تیره

Dracaena marginata

 

اژدهای مادگاسکاری

cavaceae

 

 به کندی تشکیل تاجی پهن و کله گرد و متراکم را می دهد. این درخت مادگاسکاری می تواند به ارتفاع 5/7متر برسد. مقاومت : مقاوم به باد، خشکی و افشانه نمک می باشد. خاک : در همه خاکی هایی با زهکش مناسب بطور موفقیت آمیزی گسترش می یابد. چندین رقم از آن موجود است، که دارای رنگ برگساره صورتی، سفید و سبز در مقابل با گونه هایی که دارای برگساره سبز با حاشیه هایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد. اژدهای ماداگاسکاری ، بعنوان گیاه آپارتمانی (گلدانی) نیز بسیار محبوبیت یافته است و در شرایط مختلف محیطی داخلی منزل و مراقبت بد نیز دوام می آورد. در باغ، از آن به عنوان درخت سایه دار، تک نما در مقابل دیوار، یا کاربرد ارقام رنگی با تک نما رنگ قوی استفاده می شود. ممکن است بعنوان گیاپرده متراکم، پرچین و حتی بادشکن نیز استفاده شود. نوعی از دراسنا وجود دارد که از لحاظ ظاهر کلی بسیار شبیه به این گونه است اما دارای برگ هایی پهن تر می باشد. اما هنوز هویت آن بطور واقعی تعیین نشده است. این درخت از قلمه ای به دست آمده که از ایالت فرانسوی ماداگاسکار آمده است، اما هنوز مورد تایید کامل نیست. در هر صورت، یک گونه مفید با تک نما شاخساره قوی می باشد. مقاومت : گونه مذکور به گرما، باد و خشکی مقاوم است. اما مقاومت آن به شوری هنوز تست نشده است.