JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال فرفیون قرمز

نام عمومی

 

نام فارسی

Red spurge, hierba mala (P),(S)

نام علمی

 

نام تیره

Euphorbia cotinifolia

 

فرفیون قرمز

euphorbiaceae

 

 فرفیون قرمز دارای گل هایی غیر برجسته اما برگساره هایی دیدنی به رنگ قرمز می باشد، این درخت همیشه سبز بومی مکزیک تا شمال آمریکای جنوبی است. خاک و نیاز نوری: در آفتاب کامل و خاکی با زهکش مناسب بهترین رشد را خواهد داشت. با رشدی متوسط به ارتفاع 7.5 متر می رسد. مقاومت : مقاومت کمی به خشکی داشته اما مقاومتی به باد یا شوری ندارد. در هنگام کشت و کار باید احتیاط را رعایت کرد زیرا شیوه آن موجب سوزش پوست می گردد. یک تک نما رنگی قوی است که می تواند بعنوان پرچین یا تک نما استفاده شود. هرس اندک به آن در رسیدن به فرم درختی کوچک و سایه دار کمک خواهد کرد.