JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال فرفیون قرمز

نام عمومی

 

نام فارسی

Red spurge, hierba mala (P),(S)

نام علمی

 

نام تیره

Euphorbia cotinifoli

 

فرفیون قرمز

 

euphorbiaceae

 فرفیون قرمز دارای گل هایی غیر برجسته اما برگساره هایی دیدنی به رنگ قرمز می باشد، این درخت همیشه سبز بومی مکزیک تا شمال آمریکای جنوبی است. خاک و نیاز نوری : در آفتاب کامل و خاکی با زهکش مناسب بهترین رشد را خواهد داشت. با رشدی متوسط به ارتفاع 5/7 متر می رسد. مقاومت: مقاومت کمی به خشکی داشته اما مقاومتب به باد شوری ندارد. در هنگام کشت و کار باید احتیاط را رعایت کرد زیرا شیره آن موجب سوزش پوست می گردد. یک تک نما رنگی قوی است که می تواند بعنوان پرچین یا تک نما استفاده شود. هرس اندک به آن در رسیدن به فرم درختی کوچک و سایه دار کمک خواهد کرد.