JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ختمی پونالو

نام عمومی

 

نام فارسی

Punaluu rosemallow

نام علمی

 

نام تیره

Hibiscus arnottianun subsp.

punaluuensis

ختمی پونالو 

 Malvaceae

 ختمی پونالو بومی کوالائو در هاوایی است. این درخت فاخر تا ارتفاع 9متر رشد می کند. نسبتا درختی پر رشد است. حامل توده گل هایی به رنگ سفید و معطر است که در تمام طول سال مشاهده می شوند. گل ها در ساخت گل به کار می رود. مقاومت : نسبتا به باد تحمل است و تاحدی به افشانه نمک مقاومت دارد. اما نیازمند آبیاری منظم است تا برگساره و شکوفه هایی سنگین تولید کند. خاک: خاک غنی، مرطوب با زهکش مناسب منجر به بهترین نتیجه می شود. از این درخت بعنوان درختی سایه دار، یک پرچین یا گیاپرده و نقطه تاکید گلدار در باغ استفاده می شود. هرس آن به ایجاد شکل سنتی درخت کمک می کند.