JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ختمی قرمز

نام عمومی

 

نام فارسی

Red rosemallow

نام علمی

 

نام تیره

Hibiscus kokio

 

ختمی قرمز

 

 Malvaceae

 ختمی قرمز یک گیاه بومی (انحصاری اندمیک ) هاوایی است که نسبتا کند رشد است و به ارتفاع 9 متر می رسد. این درخت گل هایی به رنگ قرمز روشن ، نارنجی –قرمز، نارنجی یا بطور غیرمعمول ، زردرنگ می رویاند. ممکن است گل های آن در حلقه گل به کار برده شوند. در تمام جزایر اصلی هاوایی دیده می شوند. خاک و نیاز نوری : در خاک های غنی، با زهکش مناسب رشد خوبی دارد و در آفتاب کامل رشد قوی تری دارد. اما در سایه انندک نیز رشد رضایت بخشی خواهد داشت. هرس برای پدید آوردن یک شکل خوب از درخت مورد نیاز است. می توان از آن به عنوان تک نما رنگ یا یک نقطه کانونی استفاده کرد. تربیتز روسیمی آن نیز به آسانی ممکن است.