JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال پیچک درختی

نام عمومی

 

نام فارسی

Tree morning glory casahuate,pala del muerto

نام علمی

 

نام تیره

Ipomoea pauciflora

 

پیچک درختی

 

 malvaceae

پیچک درختی گونه ای بشدت زینتی از * قسمت های خشک و گرمسیری مکزیک و آمریکای مرکزی می باشد. خوشه های گل به رنگ سفید و بزرگ در طول شاخه های قوس دار طی ماه های پاییز و زمستان زمانی که نسبتاً درخت بی برگ است می رویند. پوست تنه درخت سفید است. مقاومت: مقاوم به خشکی، گرما و باد است. ممکن است تا 5/7 متر ارتفاع بگیرد. بذئر سمی است و حاوی مواد هالو سینوژنیک باشند. با این وجود، دارای چندین خاصیت درمانی شامل درمان گزیدگی مار زنگی و رعشه است. اسم اسپانیایی آن به معنی راه رفتن در کنار مرگ است که بدون شک به خاصیت سمی آن اشاره دارد. تک نمای گل چشم گیر ارائه داده به ویژه در طی ماه هایی که سایر درختان گل ندارند.