JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت زائر

نام عمومی

 

نام فارسی

Rosa-Flowered Jatropha,peregrine(P)+(S)

نام علمی

 

نام تیره

Jaropha integerrima

 

درخت زائر

 

 Euphorbiaceae

  درخت زائر گونه ای بوته ای و همیشه سبز است که تا ارتفاع 6 متر رشد می کند. درخت زائر بومی حوزه کارائیب است و گل های قرمز در طول سال تولید می کند. خاک و نیاز نوری: باید در آفتاب کامل کشت شده و خاک آن زهکش مناسب داشته باشد . مانند سیر اعضای تیره افوربیا( فرفیون) در هنگام کشت و کار هرس باید از تماس با شیره آن اجتناب کرد. مقاومت: تا حدی مقاوم به باد است اما نسبت به شوری و خشکی مقاومتی ندارد. تک نما رنگی ایجاد کرده و می توان آن را به صورت توده ای به عنوان گیاپرده یا پرچین رنگین کشت نمود. هرس اندک شکل درخت را بهبود می بخشد. همچنین فرمی از آن را باگل صورتی موجود است.