JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت پنبه ای

نام عمومی

 

نام فارسی

Hawaiian tree cottn

نام علمی

 

نام تیره

Kokia drynarioides

 

درخت پنبه ای

 

 Malvaceae

 

گونه ای اندمیک هاوایی در معرض خطر انقراض می باشد و نهایت ارتفاع آن 5/7 متر می باشد. درختی است برای مناطق خشک با ارتفاع بالاتر از 300 متر است اما در مناطقی با سطح پایین تر نیز رشد خوبی داشته و گل می دهد. حامل برگ هایی بزرگ، زینتی و شکوفه هایی بزرگ، زیبا و به رنگ قرمز روشن است. سابقا این درخت به وسیله بومیان هاوایی برای گل ها و پوسته تنه درختان، برای تولید رنگ طبیعی، مورد کشت و کار قرار می گرفته است. خاک و نیاز نوری: در خاک هایی خیلی باز و با زهکش مناسب به آسانی پرورش می یابد. می توان از آن به عنوان گیاه تک نما رنگین و چشم نواز در آفتاب کامل استفاده کرد. مقاومت : در زمانی که استقرار یافت می توان آب بسیار کمی به آن داد.