JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بندق زنگباری

نام عمومی

Zanzibar Soapberry, Velvet seed

نام علمی

Majidia zanquebarica

نام فارسی

بندق زنگباری

نام تیره

Sapindaceae

بندق زنگباری گونه­ای با تنوع بالا از *شرق آفریقا و ماداگاسکار می­باشد. این درخت از نظر اندازه از طیف درختچه­ای تا درخت الواری می­باشد. از نظر جغرافیای زیست بوم، طیف مناطقی با خشکی و باران سنگین را دارد که بی شک عامل تنوع آن می­باشد. بطور محلی، این درخت نسبتا به درختی به ارتفاع 9 متر رشد می­کند. تاجی گرد تشکیل داده که سبب ایجاد سایه روشن می­شود. جذابیت اصلی آن مربوط به نیام بذور می­باشد که به دنبال گل­ها، فاقد ارزش زینتی، می­آیند. نیام­ها در حدود 5/2 سانتی متر می­باشند و در هنگام باز شدن، در داخل، به رنگ قرمز روشن با بذوری تیره، آبی-بنفش، کرکی می­باشند. لایه داخلی نیام و بذور رنگشان را در زمان خشک شدن ثابت است. این اندام برای سازندگان حلقه گل و گلفروشان بسیار مورد توجه است. خاک و نیاز نوری: این درخت را باید  در خاکی با زهکش مناسب و در آفتاب کامل کاشت، می­توان بعنوان یک گیاه سایه­دار خوب یا تک نما و در جایی که نیام­های تماشایی آن قابل دید باشد کشت نمود.