JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال انبه

نام عمومی

Mango DWARF varieties (S)

نام علمی

Mangifera indica

نام فارسی

انبه

نام تیره

Anacardiaceae

متخصصین علوم باغبانی چندین رقم پاکوتاه از انبه را که بطور طبیعی بزرگ است را بهبود داده­اند. کارهای قابل ملاحظه­ای بر روی آن در حال انجام است، به ویژه در هندوستان، که تعداد این ارقام و کیفیت میوه­های تولید شده افزایش یابد. Julie رقمی که در ترینیداد و توباگو بهبود یافته است تا 6 متر ارتفاع میگیرد. میوه­های آن در مناطق خشک و گرم بهترین کیفیت را دارند. Fairchild نیز به همین ارتفاع می­رسد و بیشتر در مناطق معتدل رشد موفقیت آمیز دارد. این درخت تولید میوه­هایی شیرین و بدون فیبر می­کند.                                                                       

هر دو رقم تولید تاجی متراکم و فشرده می­کنند. مقاومت: به باد بطور کامل و خشکی بطور متوسط مقاوم است. از رقم­های پاکوتاه آن بعنوان پرچین یا گیاپرده و درخت تک نما استفاده می­شود. نسبتا کم رشد هستند. باید در مکانی که میوه­های آن قابل برداشت باشند کشت شوند و در هنگام کار با آن باید توجه داشت که شیره آن سبب سوزش می­شود. علاوه بر میوه این ارقام پاکوتاه­ها شاخساره­ای خشن برای ایجاد گیاپرده­ای پرچینی مناسب و یا بادشکن ایجاد می­کنند.