JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال شیشه شور آهی¬هی

نام عمومی

Lehua Ahihi

نام علمی

Metrosideros tremuloides

نام فارسی

شیشه شور آهی­هی

نام تیره

Myrtaceae

شیشه­شور آهی­هی گونه­ای کند رشد، کوچک و بومی (انحصاری) *هاوایی است که به ارتفاع 5/4 متر میرسد. دارای عادت رشدی مجنون است. گلهای قرمز آن توسط گل آراها مورد استفاده قرار می­گیرد. از این درخت ب عنوان نماد ملی در شعرهای حماسی هاوایی یاد میشود. این گونه درختی خوب و کوچک برای مناطق مرطوب است. خاک: خاک آن باید غنی، با زهکش مناسب باشد که بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت. مقاومت: مقاوم به باد است. تک نما رنگی خوبی ایجاد کرده که برای فضای سبز قابل اهمیت و تمایز است.