JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال مانرویدندرون

 

نام عمومی

Munroidendron

نام علمی

Munroidendron racemosum

نام فارسی

مانرویدندرون

نام تیره

Araliaceae

این درخت گونه­ای بومی هاواییاست که به ارتفاع 5/7 متر می­رسد. مانرویدندرون در حال حاضر در معرض انقراض است اما تحت شرایط رشد بهینه به راحتی رشد می­کند. نسبتا تند رشد است. مقاومت: این درخت بطور متوسط مقاوم به باد، خشکی وشوری است. بعنوان گیاه تک نما در مقابل مواد گیاهی با رنگ سبز تیره و بافت نرم است. شاخساره­های زینتی آن و گل آذین غیر معمول آن یک کانون توجه عمودی در فضای سبز ایجاد می­کند. خاک و نور مورد نیاز: این گیاه را باید در آفتاب کامل و خاکی خوب با زهکش مناسب کشت کرد. آبیاری آن باید متوسط باشد.