JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دکمه ناپلئون

نام عمومی

Napoleon’s Buttons

نام علمی

Napoleonaea imperialis

نام فارسی

 دکمه ناپلئون

نام تیره

Lethycidaceae

 دکمه ناپلئون درختی کوچک و ستونی از *منطقه گرمسیر آفریقای غربی است. این گونه برای گل­های عجیب آن کشت می­شود، بیشتر شبیه به دکمه­های تجملاتی است، که بر روی تنه درخت می­رویند. رشدی کند خواهد داشت و به ارتفاع 6 متر می­رسد. خاک و نیاز نوری: باید آن را در آفتاب و آفتاب سایه. در خاکی غنی، با زهکش مناسب کشت کرد. به محافظت در مقابل بادهای سنگین نیاز دارد. مقاومت: مقاومتی به شوری ندارد. گزینه­ای خوب برای باغ­هایی با فضای محدود است یا در مکان درگاه که گل­های آن دیده می­شوند نیز کشت می­گردد.