JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دم اسبی

نام عمومی

Pony Tail, Beaucarnea

نام علمی

Nolina recurvata

نام فارسی

دم اسبی

نام تیره

Agavaceae

 این درخت غیر معمول به ارتفاع 9 متر رشد می­کند. خاک و نیاز نوری: باید در آفتاب کامل و در خاکی با زهکش مناسب کشت شود. سرعت رشد آن کند است. دم اسبی شاخه­هایی گسترده داشته و پایه­ای پهن و ذخیره کننده آب را ایجاد می­کند. باید فضای زیادی به آن اختصاص داده شود. *صحراهای شمالی مکزیک موطن اصلی این درخت می­باشد. مقاومت: بشدت مقاوم به باد و خشکی است و نسبتا افشانه آب و نمک را تحمل می­کند. نمونه عالی تک نما است یا ممکن بصورت توده درختستانی غیر معمول ایجاد کند. گونه­های قدیمی و چند شاخه­ایی از آن تولید سایه­ای عالی می­کنند. گیاهی فاخر برای خشک منظرسازی می­باشد.