JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال تیت

نام علمی

Tet tree

نام علمی

Ochna integerrima

نام فارسی

تیت

نام تیره

ochnaceae

تیت تا ارتفاع 9 متری رشد می کند. این گونه درختی رشد کندی دارد و بومی * منطقه ای وسیعی از گرمسیر آسیا از شمال شرقی هندوستان تا شبه جزیره مالزی، تایلند و ویتنام می باشد. در ویتنام حامل شکوفه های به رنگ زرد روشن در طی عید سال جدید قمری بوده؛ زمانی که مردم ویتنام شاهد برگزاری جشن سال نو به نام تیت می باشند. در هاوایی گل ها بطور پراکنده چندین مرتبه در سال، و یا بیشترین میزان در خرداد می رویند. تیت بیشتر در مناطق بومی، در جنگل های برگریز خشک و یا مرطوب دیده می شود. خاک: می بایست در خاک غنی با زهکش مناسب کشت شود. مقاومت : تا حدی مقاوم به باد است اما مقاومتی به شوری نشان نمی دهد. یک تک نمای رنگ خوب ایجاد می کند و می تواند به یک درخت سایه دار، گیاپرده و یا پرچین تبدیل شود.