JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت شمع

نام علمی

Candle

نام علمی

Parmentiera cerifera

نام فارسی

درخت شمع

نام تیره

bignoniaceae

درخت شمع تا ارتفاع 9 متر شد می کند. این درخت از * پاناما و منطقه گرمسیر مکزیک، گزینه ای مناسب بعنوان درخت کوچک در فضای سبزمی باشد. گل های مایل به سفید آن در طول سال بر روی تنه و شاخه های اصلی می رویند که تولید میوه هایی باریک، بلند، به طول 30 سانتیمتر و آویزان همانند شمع می کند. این ویژگی گیاه دلیل اصلی نام گذاری نام عمومی آن است. میوه آن در خورشت یا سالاد به کار می رود و دارای خصوصیات درمانی نیز می باشد. خاک و نیاز نوری: باید در آفتاب کامل کشت شود و خاکی با زهکش مناسب و مرطوب را ترجیح می دهد. مقاومت: مقاوم به باد است اما در شرایط خشکی گسترش نمی یابد. با هرسی اندرک از آن می توان درختی سایه دار و جذاب ساخت.