JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال مسکین زرد

نام عمومی

Yellow saraca (N)

نام علمی

Saraca thaipingensis

نام فارسی

مسکین زرد

نام تیره

fabaceae

مسکین زرد از تایلند، برمه، و شبه جزیده مالزی و جاوه آمده است. تا 9 متر ارتفاع می گیرد و در زمان شکوفه دهی کامل، بسیار زیبا است. گل ها در خوشه بوده و به رنگ زرد طلایی می باشند. این گل ها ممکن است در زمستان و بهار و بطور متناوب در هر زمان دیگر نیز دیده شوند. نیازمند مراقبت هایی یکسان همچون سایر گونه های ذکر شده این جنس می باشد و یک تک نمای رنگی فاخر در فضای سبز محسوب می شود. نیازمند مراقبت در برابر بادهای سنگین است و نیازمند آبیاری زیاد و منظم می باشد.