JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گل پنکه کوهستانی

نام عمومی

Beach naupaka

نام علمی

Scaevola taccada

نام فارسی

گل پنکه کوهستانی

نام تیره

goodeniaceae

گونه معمول این درخت بومی هاوایی به ارتفاع 15/9 می رسد. اما این فرم بومی *منطقه گرمسیر جنوب جزایر اقیانوسیه است و به ارتفاع 6 متر می رسد و تاجی متراکم ایجاد می کند. خاک: مانند سایر گونه های جنس، در هر نوع خاکی با زهکش مناسب و حتی شن خالص نیز رشد می کند. مقاومت: مقاوم به باد، نمک، خشکی و گرما است. افزودنی ارزشمند به باغ های ساحلی یا خشک منظر به عنوان گیاپرده یا باد شکن می باشد و با کمی هرس می توان به عنوان درخت سایه دار از آن بهره برد. گونه ای متوسط الرشد است.