JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال آرالیا کاذب

نام عمومی

False aralia

نام علمی

Schefflera elegantissima

نام فارسی

آرالیا کاذب

نام تیره

araliaceae

این یک نوع جدیدی از آرالیای کاذب همیشه سبز است که به ارتفاع 5/5 متر می رسد، با این وجود بعضی از منابع ارتفاع بیشتری برای آن ذکر کرده اند. نیازمند خاکی خوب، با زهکش مناسب و آبیاری منظم است. نیاز نوری: در آفتاب کامل یا سایه اندک گونه ای با رشد متوسط است. رشد جووان آن برگ چه هایی دندانه دار در حاشیه و باریک ایجاد می کند، در زمانی که بالغ می شوند برگچه پهن تر می گردند. از این درخت زیبای کوچک بعنوان سایه انداز که سایه ای مناسب دارد و به عنوان تک نمای برگی استفاده می شود.