ارقام نهال غیر مثمر

نهال لیچوسو

نام عمومی

نام فارسی

Lechoso

نام علمی

نام تیره

Stemmadenia Litoralis

لیچوسو

Apocynaceae

لیچوسو بومی آمریکای مرکزی می باشد.، این درخت برای گل های متعدد، سفید رنگ و برگ های خوش ریخت آن مورد توجه است. گونه ای متوسط الرشد است. در هر نوع خاکی با زهکشی مناسب رشد می کند و 6 متر ارتفاع می گیرد. نیازمن آبیاری منظم برای دستیابی به رشد بهینه است. مقاومت: مقاومتی به خشکی، باد و شوری ندارد. بعنوان تک نمای روشن در مقابل دیوار تیره و یا بعنوان یک درخت سایه دار از آن استفاده می شود. گونه ای همیشه سبز است و گل های سفید معطر خود را در سرتاسر طول سال می رویاند.