ارقام نهال غیر مثمر

نهال آفتاب پرست ساحلی

نام عمومی

نام فارسی

Beach Heliotrope Tahinu

نام علمی

نام تیره

Tournefortia argentea

آفتاب پرست ساحلی

Boraginaceae

آفتاب پرست ساحلی درختی پررشد است که تا 5/7 متر ارتفاع می گیرد. این درخت متعلق به مناطق گرمسیر ساحلی آسیا و جنوب اقیانوسیه میباشد که انتخابی عالی برای باغ ساحلی است. خاک: در هر نوع خاکی با زهکش مناسب و حتی در شن خالص نیز می روید. مقاومت: نسبت به خشکی مقاومت متوسط داشته و مقاومتی خوبی نسبت به شوری و باد از خود نشان میدهد. تاج آن وسیع و گسترده است. باید به آن فضای مناسب داد. چوب آن در ساخت قایقهای کانو به کار میرود و میتوان به عنوان هیزم از آن استفاده کرد. برخی از قسمتهای درخت برای کاهش تب به کار میرود.