ارقام نهال غیر مثمر

نهال اونیکارینا

نام عمومی

نام فارسی

Uncarina

نام علمی

نام تیره

Uncarina grandidieri

اونیکارینا

Pedaliaceae

اونیکارینا تا ارتفاع 5/7 متر رشد میکند. این درخت غیر معمول، تا حدی گوشتی، و ماداگاسکاری تولید گل هایی زرد و فراوان در اغلب ایام سال می کند. روینده ای متوسط الرشد است. مقاومت: با وجود اینکه به گرما مقاوم است اما به خشکی مقاومت نسبی داشته و باید آبیاری آن بر اساس واکنش درخت منظم باشد. خاک و نیاز نوری: باید آن را در آفتاب کامل و یا سایه ی روشن در خاکی با زهکش مناسب کشت کرد. تک نمای رنگی خوبی در فضای سب ایجتد کرده به ویژه در زمانی که یه درخت کوچک با برگساره سبز تیره در پشت زمینه داشته باشد، بسیار جذاب است.