ارقام نهال غیر مثمر

نهال قیطانی

نام عمومی

نام فارسی

Chenille Plant

نام علمی

نام تیره

Acalypha hispida

قیطانی

Euphorbiaceae

منشا قیطانی در اندونزی می باشد این درخت تا ارتفاع 5/4 متر رشد می کند و به راحتی به شکل یک درخت کوچک در می آید. گل های آن دراز به رنگ قرمز و آویز بوده که در اغلب ایام سال قابل مشاهده است. همچنین فرمی از آن با گل های سید نیز وجود دارد. خاک و نیاز نوری: این گونه خاکی غنی، با زهکش مناسب و آبیاری منظم را می پسندد و باید آن را در آفتاب کامل یا سایه روشن قرار داد. مقاومت: نسبت به باد مقاومت کمی دارد و تحمل آن به شوری نیز پایین است. عادت گلدهی درخت آن را به تک نمایی رنگین تبدیل کرده است که در فضای سبز حرفی برای گغتن دارد. همچنین یک گیاپرده مناسب نیز می باشد.