ارقام نهال غیر مثمر

نهال گاردنیا تاهیتیایی

نام عمومی

نام فارسی

Tahitian Gardenia Tiare

Tiare Tahiti

نام علمی

نام تیره

Gardenia taitensis

گاردنیا تاهیتیایی

Rubiaceae

گاردنیا تاهیتیایی در مکان های آفتابی نسبتا با سرعت زیادی رشد می کند. این گونه فاخر درفضای سبز به ارتفاع 6 متر می رسد، و تشکیل تاجی پرپشت با سایه خوب می دهد. خاک: در مناطق ساحلی گرم بهترین عملکرد را در هر نوع خاک با زهکش مناسب، حتی شن، دارد. مقاومت: دارای مقاومت خوبی به باد و شوری است. گل های سفید، بزرگ و معطر آن بطور فراوان در طی ماه های گرم ظاهر می شوند. ممکن است به صورت گل بریدنی (Cut Flower) در ترکیب حلقه گل یا تاج گل به کار رود.