ارقام نهال غیر مثمر

نهال گاردنیا میدانی

نام عمومی

نام فارسی

Bushveld Gardenia

نام علمی

نام تیره

Gardenia volkensii

گاردنیا میدانی

Rubiaceae

گاردنیا میدانی به آرامی به ارتفاع 5/7 مت می رسد این یاسمن بومی آفریقای جنوبی گل های بزرگ، معطر و سفید رنگی می رویاند. نیاز نوری: بایذ آفتاب کامل در اختیار داشته باشد و باغ های ساحلی با حفاظت مناسب را می پسندد. هرس برای ایجاد شکل یک درخت مورد نیاز است. برگساره آن به رنگ سبز تیره و متراکم است. مقاومت: مقاوم به باد،خشکی و گرما است. گل ها به میوه هایی چوبی و جذاب تبدیل می شوند. میوه ها برای ترکیب تاج گل مناسب است. در حال رسیدن به ارتفاع کامل خود یک گیاپرده خوب و یا بادشکن ایجاد می کند